CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

 

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định Hải quan 2 tại thông báo số 1070/TB-KĐ2 ngày 03/7/2018 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Hỗn hợp chứa Bitum dùng cho chống gỉ gầm xe ôtô AS 6070, 15 lit/thùng (lon), butyl sealant, hàng mới 100%, NSX: HEAP TAT PAINT SDN BHD (mục 1 PLTK).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Xuất nhập khẩu sơn ô tô Vạn Lợi;

Địa chỉ: Số 8/2 ngõ 91 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội;

Mã số thuế: 0101841993.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10202691985/A11 ngày 25/5/2018 tại Chi cục Hải quan CK Cảng Hải Phòng KV II - Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm có chứa bi-tum dựa trên asphalt tự nhiên, dạng nhão.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm có chứa bi-tum dựa trên asphalt tự nhiên, dạng nhão.

thuộc nhóm 27.15 “Hỗn hợp chứa bi-tum dựa trên asphalt tự nhiên, bi-tum tự nhiên, bi-tum dầu mỏ, hắc ín khoáng chất hoặc nhựa hắc ín khoáng chất (ví dụ, matít có chứa bi-tum, cut-backs)”; mã số 2715.00.90 “- Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./. 

6408/TB-TCHQ
Chế phẩm có chứa bi-tum dựa trên asphalt tự nhiên, dạng nhão.
01/11/2018
01/11/2018
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Nguyễn Dương Thái