CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

 

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục kiểm định hải quan 2 tại Thông báo số 321/TB-KĐ2 ngày 01/3/2018, công văn số 2048/KĐHQ-KĐ ngày 10/10/2018 của Cục Kiểm định hải quan và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Tinh dầu đốt thơm phòng Virgin jojoba oil (thành phần tinh dầu Jojoba 100%, 26kg/hộp). Nsx Olvea, nhãn hiệu Olvea. Hàng mới 100% (Mục 04).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Mỹ Long;

Địa chỉ: Số 3, ngõ 15 phố Trần Nhật Duật, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội;

Mã số thuế: 0107106136.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10167739714/A11 ngày 27/10/2017 đăng ký tại Chi cục hải quan cửa khẩu Cảng Đình Vũ - Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Dầu jojoba chưa tinh chế (dầu thô).

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Dầu jojoba chưa tinh chế (dầu thô).

thuộc nhóm 15.15 “Chất béo và dầu thực vật không bay hơi khác (kể cả dầu jojoba) và các phần phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hóa học”; phân nhóm 1515.90 “- Loại khác”; phân nhóm 2 gạch “- - Dầu Jojoba”; mã số 1515.90.31 “- - - Dầu thô” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./. 

6407/TB-TCHQ
Dầu jojoba chưa tinh chế (dầu thô).
01/11/2018
01/11/2018
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Nguyễn Dương Thái