CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty TNHH TOTO Việt Nam.
(Đ/c: Lô F1, KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được 21 Đơn đề nghị xác định trước mã số (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo) kèm tài liệu của Công ty TNHH TOTO Việt Nam (Công ty), trong đó 8/21 đơn có kèm mẫu hàng. Liên quan đến đề nghị của Công ty, Cục Thuế xuất nhập khẩu (Tổng Cục Hải quan) đã có buổi đối thoại trực tiếp với đại diện Công ty ngày 25/8/2017 để làm rõ đặc điểm hàng hóa (của 8/21 đơn) và tiếp tục xử lý các đơn đề nghị xác định trước mã số của Công ty. Qua xem xét toàn bộ 21 đơn đề nghị xác định trước mã số và nội dung làm việc ngày 25/08/2017, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ qui tắc 2a trong 6 quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam dựa trên Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa (HS) của Tổ chức Hải quan thế giới Ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì:

Một mặt hàng được phân loại vào một nhóm hàng thì mặt hàng đó ở dạng chưa hoàn chỉnh hoặc chưa hoàn thiện cũng thuôc nhóm đó, nếu đã có đặc trưng cơ bản của hàng hóa đó khi đã hoàn chỉnh hoặc hoàn thiện. Cũng phân loại như vậy đối với hàng hóa ở dạng hoàn chỉnh hay hoàn thiện hoặc đã có đặc trưng cơ bản của hàng hóa ở dạng hoàn chỉnh hay hoàn thiện (hoặc được phân loại vào dạng hàng hóa đã hoàn chỉnh hay hoàn thiện theo nội dung Qui tắc này), nhưng chưa lắp ráp hoặc tháo rời.

2. Căn cứ Điều 8 quy định về phân loại máy móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời của Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì:

1. Hàng hóa là những máy móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời thường do yêu cầu đóng gói, bảo quản hoặc vận chuyển thực hiện phân loại theo quy tắc 2a của 6 (sáu) quy tắc tổng quát giải thích Hệ thống HS.

Trường hợp hàng hóa được nhập khẩu từ nhiều nguồn, nhiều chuyến, làm thủ tục tại một hay nhiều cửa khẩu khác nhau thì người khai hải quan, cơ quan hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2, khoản 3 dưới đây.

2. Thủ tục thực hiện đối với người khai hải quan:

a) Người khai hải quan thực hiện đăng ký Danh muc các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị, sau đây gọi là Danh mục, bằng phương thức điện tử (theo mẫu số 03/DMTBĐKNK-TDTL/2015 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này) kèm theo 01 Phiếu theo dõi trừ lùi các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị (theo mẫu số 04/PTDTL-TBNC/2015 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này) trước khi nhập khẩu lô hàng đầu tiên với Chỉ cục hải quan nơi thuận tiện nhất;

3. Theo Biên bản làm việc ngày 25/8/2017 giữa Cục thuế xuất nhập khẩu (Tổng Cục Hải quan) và đại diện Công ty thì: Công ty chỉ sản xuất được phần sứ, một số các phần chi tiết phụ kiện khác như nhựa và kim loại phải nhập, một số khác mua trong nước để lắp ráp thành bộ phụ kiện hoàn chỉnh. Các chi tiết trong mỗi phụ kiện Công ty không bán ra thị trường từng chi tiết, chỉ mua về và lắp ráp và hoàn thiên sản phẩm để bán nguyên bộ sản phẩm (thiết bị vệ sinh). Có nhiều chi tiết phụ kiện nhập dùng lẫn được cho nhau. Sản phẩm bán là sản phẩm cuối cùng.

Do vậy, đề nghị Công ty xem xét tổng thể các mặt hàng trong 21 đơn đề nghị xác định truớc mã số này và các mặt hàng linh kiện khác Công ty nhập khẩu để sản xuất thiết bị vệ sinh, truờng hợp đáp ứng đúng theo quy tắc 2a trên thì phân loại theo sản phẩm nguyên chiếc là thiết bị vệ sinh mà không phân loại theo mã số của từng linh kiện theo từng đơn đề nghị xác định trước mã số.

Đề nghị Công ty nghiên cứu các quy định trên và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể như: Đăng ký Danh  mục các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị, Phiếu theo dõi trừ lùi các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị...

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH TOTO Việt Nam biết và thực hiện.

6310/TCHQ-TXNK
V/v xác định trước mã số hàng hóa
26/09/2017
26/09/2017
Còn hiệu lực
Công văn
Tổng Cục Hải quan
Đào Thu Hương