CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty Cổ phần Amax Thăng Long.
(Số 68 ngõ 381/60 đựờng Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội)

 

Tổng cục Hải quạn nhận được công văn không số /CV2017 ngày 12/6/2017, công văn số 30/CV2017 ngày 17/7/2017 và công văn số 33/CV2017 ngày 11/8/2017 của Công ty cổ phần Amax Thăng Long liên quan đến việc ban hành thông báo kết quả phân loại đối với 02 mẫu hàng Poly(vinyl clorua) tại Mục 1 và Mục 2 phụ lục tờ khai số 10118752885/A11 ngày 20/12/2016 đăng ký tại Chi cục Hải quan Cảng Hải Phòng khu vực I - Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Theo ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ tại công văn số 2115/BKHCN-CNN ngày 29/6/2017, thì mặt hàng PVC LP 170 có kết quả phân tích là “Poly(vinyl clorua) dạng bột, đồng nhất, chưa pha trộn với bất kỳ chất nào khác, kích thước hạt từ 0,877µm đến 29,907µm (sản xuất theo công nghệ vi huyền phù - micro-supension” và mặt hàng PVC LP 170G có kết quả phân tích là “Poly(vinyl clorua) dạng bột, đồng nhất, chưa pha trộn với bất kỳ chất nào khác, kích thước hạt từ 1,005µm đến 229,075µm (trong đó có 88,53% hạt có kích thước < 60 µm) (sản xuất theo công nghệ vi huyền phù - micro-supension) phù hợp thuộc nhóm 39.04 “Polyme từ vinyl clorua hoặc từ olefin đã halogen hóa khác, dạng nguyên sinh”, phân nhóm 3904.10 “- Poly (vinyl clorua), chưa pha trộn với bất kỳ chất nào khác”, Mã số 3904.10.10 “-  - Polyme đồng nhất, sản xuất theo công nghệ huyền phù”.

Tổng cục Hải quan đã ban hành Thông báo kết quả phân loại số 6089/TB-TCHQ ngày 15/9/2017 đối với mặt hàng tại Mục 1 phụ lục tờ khai và Thông báo kết quả phân loại số 6090/TB-TCHQ ngày 15/9/2017 đối với mặt hàng tại Mục 2 phụ lục tờ khai nêu trên (xin gửi kèm theo 02 Thông báo kết quả phân loại nêu trên).

Tổng cục Hải quan thông báo để quý Công ty được biết./.

6197/TCHQ-TXNK
V/v mặt hàng PVC
21/09/2017
21/09/2017
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Trịnh Mạc Linh