CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

 

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định hải quan 2 tại thông báo số 1484/TB-KĐ2 ngày 09/5/2017, công văn số 2115/BKHCN-CNN ngày 29/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: PVC nhũ tương, dạng bột, dạng nguyên sinh, hàng mới 100% (EMULSION PVC RESIN PVC PASTE RESIN LP 170); 20kg/bao (Mục 1).

2. Đơn vị xuất nhập/nhập khẩu: Công ty cổ phần Amax Thăng Long;

Địa chỉ: Số 68 ngõ 381/60 đường Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội;

Mã số thuế: 0107281882.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10118752885/A11 ngày 20/12/2016 đăng ký tại Chi cục Hải quan Cảng HP KVI - Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Poly(vinyl cloma) dạng bột, đồng nhất, chưa pha trộn với bất kỳ chất nào khác, kích thước hạt từ 0,877µm đến 29,907µm (sản xuất theo công nghệ vi huyền phù - micro-supension).

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Poly(vinyl cloma) dạng bột, đồng nhất, chưa pha trộn với bất kỳ chất nào khác, kích thước hạt từ 0,877µm đến 29,907µm (sản xuất theo công nghệ vi huyền phù - micro-supension).

thuộc nhóm 39.04 “Polyme từ vinyl clorua hoặc từ olefin đã halogen hóa khác, dạng nguyên sinh”, phân nhóm 3904.10 “- Poly (vinyl clorua), chưa pha trộn với bất kỳ chất nào khác”, mã số 3904.10.10 “- - Polyme đồng nhất, sản xuất theo công nghệ huyền phù” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

6089/TB-TCHQ
Poly(vinyl cloma) dạng bột, đồng nhất, chưa pha trộn với bất kỳ chất nào khác, kích thước hạt từ 0,877µm đến 29,907µm (sản xuất theo công nghệ vi huyền phù - micro-supension).
15/09/2017
15/09/2017
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Nguyễn Dương Thái
STT Số hiệu Ngày ban hành từ ngày Tên văn bản
1
6197/TCHQ-TXNK 21/09/2017 V/v mặt hàng PVC