CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi:
- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh;
- Công ty Cổ phần Ancarat Việt Nam.
(Địa chỉ: 44-46 Trần Hưng Đạo, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 2578/HQHCM-GSQL ngày 16/8/2017 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và công văn số 16-08/ACR/2017 ngày 16/8/2017 của Công ty cổ phần Ancarat Việt Nam về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ thì mặt hàng máy tính xử lý dữ liệu tự động giải mã bitcoin, litecoin không thuộc Danh mục hàng cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu hoặc nhập khẩu phải có Giấy phép, yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh giải quyết thủ tục nhập khẩu mặt hàng nêu trên theo quy định.

2. Đề nghị Công ty cổ phần Ancarat Việt Nam thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt và các quy định của Ngân hàng Nhà nước liên quan đến lĩnh vực tiền tệ.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Ancarat Việt Nam được biết và thực hiện./.

5934/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu máy xử lý dữ liệu tự động
08/09/2017
08/09/2017
Còn hiệu lực
Công văn
Tổng Cục Hải quan
Vũ Ngọc Anh