CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Bộ Y tế.


Ngày 04/11/2016, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 40/2016/TT-BYT (có hiệu lực từ ngày 21/12/2016) công bố Danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm theo mã số HS trong Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế. Qua nghiên cứu nội dung Thông tư, Tổng cục Hải quan xin trao đổi với Quý Bộ như sau:

1. Về căn cứ ban hành Thông tư: Thông tư này ban hành Danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm theo mã số HS thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại, không căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm. Nhưng theo quy định tại Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 thì hàng hóa là thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm (được ban hành kèm mã số HS tại Thông tư số 40/2016/TT-BYT) phải công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm; kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm xuất khẩu, nhập khẩu. Thông tư số 40/2016/TT-BYT chỉ quy định về danh mục thực phẩm, không quy định về chính sách quản lý, trách nhiệm thực hiện và quy trình thủ tục thì sẽ khó khăn trong việc xác định những mặt hàng thuộc Danh mục ban hành kèm Thông tư có phải công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm; kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm theo quy định của Nghị định số 38/2012/NĐ-CP hay không?.

2. Để có cơ sở hướng dẫn các đơn vị trong ngành thực hiện thống nhất, Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Y tế cho biết: Danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm ban hành kèm Thông tư số 40/2016/TT-BYT có áp dụng chính sách quản lý theo quy định tại Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 hay không? Nếu có áp dụng quy định thì thời điểm “Công bố hợp quy”, “Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm”, “Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu, xuất khẩu” được thực hiện trước thông quan hay sau khi thông quan hàng hóa?

Tổng cục Hải quan xin trao đổi với Quý Bộ nội dung trên và xin nhận ý kiến trả lời truớc ngày 3/2/2017.

Trân trọng cám ơn sự hợp tác của Quý Bộ./.

583/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc Thông tư số 40/2016/TT-BYT ngày 04/11/2016 của Bộ Y tế
25/01/2017
25/01/2017
Còn hiệu lực
Công văn
Tổng Cục Hải quan
Vũ Ngọc Anh