CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi:
- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh;
- Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 375/HQHCM-TXNK ngày 7/02/2018 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và công văn số 3414/HQHP-TXNK ngày 20/3/2018 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về vướng mắc phân loại mặt hàng “Xe tra nạp nhiên liệu dùng cho máy bay”. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Trên cơ sở ý kiến của Cục Hàng không Việt Nam tại công văn số 3881/CHK-KHCNMT ngày 26/9/2018: “Các xe tra nạp nhiên liệu Skymark Model 5K-300-J và 5K-600-J do Công ty TNHH Một thành viên Nhiên liệu Hàng không Việt Nam (SKYPEC) nhập khẩu đáp ứng các tiêu chuẩn của xe tra nạp nhiên liệu hàng không đã được quy định tại TCCS 18:2015/CHK “Tiêu chuẩn khỹ thuật phương tiện hoạt động trên khu bay” và có khả năng thực hiện các chức năng đối với xe tra nạp nhiên liệu hàng không quy định tại Thông tư số 04/2018/TT-BGTVT ngày 23/01/2018 nên hoàn toàn được xác định là xe tra nạp nhiên liệu Hàng không và là xe chuyên dùng.”

Theo đó, các mặt hàng xe tra nạp nhiên liệu Skymark Model 5K-300-J và 5K-600-J do Công ty TNHH MTV Nhiên liệu Hàng không Việt Nam (SKYPEC) nhập khẩu được xác định là xe tra nạp nhiên liệu Hàng không và là xe chuyên dùng, thuộc nhóm 87.05 “Xe chuyên dùng có động cơ, trừ các loại được thiết kế chủ yếu dùng để chở người hay hàng hóa (ví dụ, xe cứu hộ, xe cần cẩu, xe chữa cháy, xe trộn bê tông, xe quét đường, xe phun tưới, xe sửa chữa lưu động, xe chiếu chụp X-quang)”, mã số 8705.90.90 tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

5697/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng “Xe tra nạp nhiên liệu dùng cho máy bay”
01/10/2018
01/10/2018
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Trịnh Mạc Linh