CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1175/HQHP-KTSTQ ngày 07/9/2018 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc ấn định thuế của mặt hàng Microsilica, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Ngày 01/8/2018, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4539/TCHQ-TXNK hướng dẫn phân loại mặt hàng Microsilica hay Silica fume vào nhóm 28.11, mã số 2811.22.10. Hướng dẫn phân loại áp dụng từ ngày 06/6/2018, là ngày kết quả phân loại được Tổ chức Hải quan thế giới công bố cập nhật Tuyển tập ý kiến phân loại 2017.

2. Căn cứ Khoản 4 Điều 6 Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính, không sử dụng nội dung công văn số 4539/TCHQ-TXNK ngày 01/8/2018 để xử lý lại thuế đối với trường hợp các Công ty đã kê khai, phân loại và áp dụng mức thuế đối với mặt hàng Microsilica hay Silica fume nêu trên theo Thông báo kết quả phân loại số 8038/TB-TCHQ và Thông báo số 8039/TB-TCHQ ngày 19/8/2016 của Tổng cục Hải quan, đồng thời không xử lý lại thuế đối với trường hợp mặt hàng Microsilica hay Silica fume nhập khẩu được khai báo vào mã số 2811.20.10 trước ngày 06/6/2018 (ngày kết quả phân loại được Tổ chức Hải quan thế giới công bố cập nhật Tuyển tập ý kiến phân loại 2017).

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

5502/TCHQ-TXNK
V/v xử lý thuế mặt hàng Microsilica (Silica fume)
20/09/2018
20/09/2018
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Trịnh Mạc Linh