CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty TNHH Mitsubishi Electric Việt Nam.

(Đ/c: Tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng 8, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh)

     Trả lời công văn số 2406/MEVN ngày 24/6/2020 của Công ty TNHH Mitsubishi Electric Việt Nam về phần mềm nhập khẩu qua mạng internet, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

      -  Về việc kê khai trị giá hải quan: Căn cứ Điều 6 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính thì phần mềm điều khiển, vận hành nhập khẩu để nâng cấp, thay thế phần mềm điều khiển, vận hành nhập khẩu lần đầu đã được cộng vào trị giá của máy móc thiết bị nhập khẩu không cộng vào trị giá hải quan của máy móc thiết bị.

     Do đó, đề nghị Công ty TNHH Mitsubishi Electric Việt Nam trên cơ sở tính năng thực tế của phần mềm được kích hoạt bằng mã kích hoạt (Pincode) và đối chiếu quy định nêu trên để thực hiện khai báo trị giá hải quan theo đúng quy định.

     - Về thủ tục hải quan: Căn cứ Điều 1, khoản 6 Điều 4 Luật Hải quan số 54/2014/QH13; Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính thì “mã kích hoạt phần mềm ứng dụng” nêu trên chưa có quy định cụ thể về mã số HS, không phải là đối tượng quản lý của cơ quan hải quan, không yêu cầu phải được làm thủ tục hải quan khi tải về thông qua mạng internet.

     Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Mitsubishi Electric Việt Nam biết và thực hiện./.

4816/TCHQ-TXNK
V/v phần mềm nhập khẩu
20/07/2020
20/07/2020
Còn hiệu lực
Công văn
Chính sách hàng chuyên ngành
Tổng Cục Hải quan
Đào Thu Hương