CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

 

Trả lời công văn số 321/HQHCM-GSQL ngày 01/02/2018 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 29 Luật Hải quan 2014 thì tờ khai hải quan đã đăng ký có giá trị làm thủ tục hải quan. Chính sách quản lý hàng hóa, chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được áp dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, trừ trường hợp pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có quy định khác.

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ thực tế hàng hóa, hồ sơ nhập khẩu, đối chiếu với quy định tại khoản 3 Điều 29 Luật Hải quan 2014 dẫn trên, Quyết định số 1931/QĐ-BCT ngày 31/5/2017 của Bộ Công Thương và hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại các công văn số 3996/TCHQ-GSQL ngày 16/6/2017, số 4458/TCHQ-GSQL ngày 03/7/2017, số 4917/TCHQ-GSQL ngày 25/7/2017 để thực hiện theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

457/GSQL-GQ1
V/v vướng mắc giải quyết thủ tục nhập khẩu tôn màu theo Quyết định số 1931/QĐ-BCT
09/02/2018
09/02/2018
Còn hiệu lực
Công văn
Cục Giám sát quản lý về Hải quan
Ngô Minh Hải