CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Các cục Hải quan tỉnh, thành phố.

 

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được một số vướng mắc liên quan đến phân loại và xử lý thuế mặt hàng “Thép không hợp kim, cán nóng, dạng thép góc, hai cạnh có độ dài bằng nhau”. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Căn cứ TCVN 11371:2016 (ISO 6929:2013) Sản phẩm thép - Từ vựng: thép hình chữ L là loại thép góc có hình dạng mặt cắt ngang giống như chữ L, có các (cạnh) góc bằng nhau (đều nhau) hoặc không bằng nhau (không đều nhau) tùy theo tỷ số của các chiều rộng đế. Các góc của các đế/cánh được lượn tròn.

Trên cơ sở ý kiến của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ tại công văn số 1688/TĐC-TC ngày 22/6/2018;

1. Về phân loại hàng hóa:

Mặt hàng “Thép không hợp kim, cán nóng, dạng thép góc, có hình dạng mặt cắt ngang giống như chữ L, hai cạnh có độ dài bằng nhau”, thuộc nhóm 7216 “Sắt hoặc thép không hợp kim dạng góc, khuôn, hình”, phân nhóm 7216.21 “- Hình chữ L hoặc chữ T, chưa được gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn, có chiều cao dưới 80 mm” hoặc phân nhóm 7216.40 “- Hình chữ L hoặc chữ T, chưa được gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn, có chiều cao từ 80 mm trở lên”, mã số chi tiết căn cứ theo hàm lượng carbon tính theo trọng lượng của mặt hàng.

2. Về xử lý thuế:

Căn cứ khoản 4 Điều 6 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính, do mặt hàng “Thép không hợp kim, cán nóng, dạng thép góc, có hình dạng mặt cắt ngang giống như chữ L, hai cạnh có độ dài bằng nhau” phải có ý kiến của cơ quan quản lý chuyên ngành xác định bản chất hàng hóa để hướng dẫn phân loại, yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố và các đơn vị liên quan thuộc Tổng cục Hải quan áp dụng việc phân loại hàng hóa tại điểm 1 nêu trên từ ngày ban hành công văn hướng dẫn và không xử lý lại đối với các trường hợp đăng ký tờ khai hải quan trước ngày ban hành công văn này.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

4262/TCHQ-TXNK
V/v phân loại và xử lý thuế đối với mặt hàng thép
19/07/2018
19/07/2018
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Nguyễn Dương Thái