CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

 

Trả lời công văn số 784/HQĐNa-TXNK ngày 18/4/2017 của Cục Hải quan Đồng Nai báo cáo vướng mắc liên quan đến trường hợp cùng một mặt hàng có tên khai báo giống nhau, cùng Công ty nhập khẩu ở các giai đoạn khác nhau nhưng có thông báo kết quả phân loại khác nhau, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc xác định tiêu chí cách đóng gói cho mặt hàng thuốc màu phân tán trong môi trường nước/không chứa nước:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Theo nội dung Nhóm 32.12: Thuốc màu (pigments) (kể cả bột và vảy kim loại) được phân tán trong môi trường không có nước, ở dạng lỏng hay dạng nhão, được sử dụng để sản xuất sơn (kể cả men tráng); lá phôi dập; thuốc nhuộm và các chất màu khác đã làm thành dạng nhất định hay đã đóng gói để bán lẻ.

Tham khảo chú giải chi tiết nhóm 32.12 thì:

“(c) Thuốc nhuộm và chất màu khác đã làm thành dạng nhất định hay đã đóng gói để bán lẻ

Đó là các sản phẩm không tạo màng, mà thông thường chứa hỗn hợp chất màu và các chất khác (ví dụ chất pha loãng trơ, các chất hoạt động bề mặt cho phép đẩy nhanh quá trình thẩm thấu và cố định chất màu). Đôi khi chất cẩn màu cũng được thêm vào.

Chúng chỉ đươc phân loại ở đây nếu:

(1) Được đóng gói để bán lẻ (ví dụ, túi bột, các lọ chất lỏng) nhằm mục đích sử dụng như thuốc nhuộm, hoặc

(2) Ở dạng (ví dụ, viên, viên nhỏ, viên nén hoặc các hình dạng tương tự) đươc thiết kế rõ ràng để bán lẻ.

Các thuốc nhuộm bao gồm trong nhóm này chủ yếu được sử dụng cho mục đích gia dụng và thường được bán như “thuốc nhuộm gia dụng” (ví dụ, thuốc nhuộm cho quần áo, giầy dép, nội thất). Nhóm này cũng bao gồm các thuốc nhuộm đặc biệt được sử dụng trong các phòng thí nghiệm, ví dụ để tạo màu mẫu phẩm cho kính hiển vi”. 

Như vậy, chất màu khi không phân loại vào các nhóm khác của Chương 32, để phân loại vào nhóm 32.12, phân nhóm “- - Thuốc nhuộm và chất màu khác đã làm thành dạng nhất định hoặc đóng gói để bán lẻ” phải thỏa mãn điều kiện tại điểm (1) (2) chú giải chi tiết nêu trên.

Việc xác định tiêu chí “làm thành dạng nhất định hoặc đã đóng gói để bán lẻ” không có quy định cụ thể về khối lượng, quy cách hàng hóa mà tùy từng loại hàng hóa khác nhau, cách sử dụng, cách bảo quản, quy cách đóng gói, hướng dẫn sử dụng trên bao bì... để xác định hàng hóa được bán lẻ hay không.

2. Về việc xử lý thuế:

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai trên cơ sở hướng dẫn tại mục 1 công văn này, căn cứ vào hồ sơ, tài liệu, hàng hóa thực tế nhập khẩu và kết quả phân tích phân loại (nếu có) để phân loại, áp dụng mức thuế và xử lý thuế theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện./.

4180/TCHQ-TXNK
V/v phân loại hàng hóa
23/06/2017
23/06/2017
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Trịnh Mạc Linh