CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 16852/HQHP-TXNK ngày 22/12/2017 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về việc vướng mắc phân loại mặt hàng sản phẩm dệt từ sợi cacbon. Về vấn đê này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính;

Tham khảo công văn số 155/CV-VDM ngày 09/5/2018 của Viện Dệt May Việt Nam thì định nghĩa chuyên ngành dệt may kết hợp với định nghĩa trong chú giải 5 phần XI Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 65/2017/TT-BTC, dịch từ tiếng anh sang tiếng việt các thuật ngữ như sau: “Yarn - sợi”, “Thread - chỉ”, “Fibres - xơ”, là chính xác cho các mặt hàng thuộc phần XI danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo thông tư 65/2017/TT-BTC. Và các thuật ngữ yarn (sợi) và fibres (xơ), fabric (vải) không thể cùng một nghĩa.

Như vậy, mặt hàng có bản chất là Sản phẩm dệt thoi chủ yếu đi từ sợi carbon, thuộc nhóm 68.15, phân nhóm 6815.10 “- Các sản phẩm làm từ grafit hoặc carbon khác không phải là sản phẩm điện”, phân nhóm “- - Loại khác”, mã số 6815.10.99 “ - - - Loại khác”.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết và thực hiện./.

4114/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng sản phẩm dệt từ sợi cacbon
13/07/2018
13/07/2018
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Trịnh Mạc Linh