CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty TNHH DAIKIO Việt Nam.
(Địa chỉ: 74 Nguyễn Văn Săng, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh)

 

Phúc đáp công văn số CV-DK-16112017 ngày 16/11/2017 của Quý Công ty về việc đề nghị hướng dẫn áp mã số HS cho mặt hàng máy làm mát không khí bằng bay hơi và máy lọc nước, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

Việc phân loại hàng hóa phải căn cứ theo các quy định như sau:

Điều 26 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014: “Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam”;

Căn cứ Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính Phủ;

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;

Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Thông tư 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan;

Tham khảo chú giải Hệ thống hài hòa mô tả hàng hóa (HS).

Do doanh nghiệp cung cấp không đủ thông tin nên cơ quan hải quan chưa có đủ cơ sở để hướng dẫn phân loại, áp mã số hàng hóa chính xác cho mặt hàng.

1/ Đối với các mặt hàng máy làm mát không khí bằng bay hơi và máy lọc nước:

Để thống nhất phân loại các mặt hàng này, Tổng cục Hải quan đã có các văn bản hướng dẫn như sau:

Công văn số 10442/TCHQ-TXNK ngày 04/11/2016 về việc phân loại mặt hàng máy làm mát không khí bằng bay hơi;

Công văn số 6061/TCHQ-TXNK ngày 29/6/2016 về việc phân loại mặt hàng ‘máy làm nóng lạnh đồ uống” hay “cây nước nóng lạnh”;

Công văn số 10052/TCHQ-TXNK ngày 21/10/2016 về việc phân loại “máy làm nóng lạnh nước uống” loại có buồng chứa làm lạnh; 

2/ Đối với máy lọc nước bán thành phẩm:

Căn cứ nội dung chú giải quy tắc 2(a) thuộc 6 quy tắc tổng quát ban hành kèm theo Thông tư 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 ban hành Danh-mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam:

“(a) Một mặt hàng được phân loại trong một nhóm hàng, thì những mặt hàng đó ở dạng chưa hoàn chỉnh hoặc chưa hoàn thiện nhưng đã cỏ đặc trưng cơ bản của hàng hóa đã hoàn chỉnh hoặc hoàn thiện cũng thuộc nhóm đó. Cũng phân loại như vậy đối với hàng hóa ở dạng hoàn chỉnh hay hoàn thiện hoặc đã có đặc trưng cơ bản của hàng hóa ở dạng hoàn chỉnh hay hoàn thiện nhưng chưa lắp ráp hoặc tháo rời.”

3/Đối với mặt hàng lõi lọc màng RO của máy lọc nước:

Căn cứ nội dung chú giải 2(b) phần XVI chương 84: “Các bộ phận khác, nếu phù hợp để chỉ sử dụng hoặc chủ yếu sử dụng cho các loại máy cụ thể, hoặc cho một số loại máy cùng nhóm (kể cả máy thuộc nhóm 84.79 hoặc 85.43) được phân loại theo nhỏm của các máy cụ thể đó hoặc vào nhóm thích hợp như 84.09, 84.31 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 hoặc 85.38. Tuy nhiên, bộ phận phù hợp để chỉ sử dụng cho các hàng hóa thuộc các nhóm 85.17 và 85.25 đến 85.28 được phân loại vào nhóm 85.17”.

Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu các nội dung quy định và hướng dẫn nêu trên, căn cứ vào hồ sơ , tài liệu kỹ thuật và thực tế hàng hóa nhập khẩu để phân loại. Trường hợp cần thiết, doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thế.

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để doanh nghiệp rõ.

(Gửi kèm 03 công văn của Tổng cục Hải quan để doanh nghiệp tham khảo).

4053/HQHCM-TXNK
V/v mã HS máy làm mát và máy lọc nước
29/12/2017
29/12/2017
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Cục Hải quan Tp.HCM
Hoàng Thị Xuân Hoa