CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty CP ĐTQT Quốc Huy Anh.
(Đ/c: 20 Lê Quý Đôn, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2305-18/QHA-HQ của Công ty CP ĐTQT Quốc Huy Anh liên quan đến mặt hàng nhập khẩu là chất trám trét (ma tít gắn kính) gốc silicone, gốc acrylic (Silicone sealant, acrylic sealant). Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 và Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Mặt hàng Matit dùng để gắn, bịt đi từ silicon đã có Thông báo kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa số 860/TB-KĐ2 ngày 13/3/2017 của Chi cục kiểm định Hải quan 2 phân loại vào mã số 3214.10.00 (Phân loại theo Thông báo kết quả phân loại của Tổng cục Hải quan số 7200/TB-TCHQ ngày 16/6/2014).

Đề nghị Công ty CP ĐTQT Quốc Huy Anh căn cứ vào hồ sơ, tài liệu, hàng hóa thực tế nhập khẩu và các hướng dẫn nêu trên để phân loại theo đúng quy định.

Về việc Công ty đề nghị các cơ quan có thẩm quyền liên quan tiến hành điều tra xử lý những đối tượng gây sách nhiễu doanh nghiệp với ý đồ xấu, đề nghị Công ty thực hiện theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP ĐTQT Quốc Huy Anh được biết và thực hiện./.

3942/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng Matit dùng để gắn, bịt đi từ silicon
05/07/2018
05/07/2018
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Trịnh Mạc Linh