CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

QUYẾT ĐỊNH                

Về ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP

ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngàv 28 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TTg ngàv 18 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đôi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025";

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 6341/SKHĐT-KT ngày 26 tháng 7 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Điều 2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận, huyện căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao và nội dung Kế hoạch này xây dựng Chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể triển khai thực hiện đạt hiệu qua cao nhất các nội dung trọng tâm và những giải pháp của kế hoạch đề ra; báo cáo kết quả thực hiện về Sở Kế hoạch và Đầu tư định kỳ 6 tháng và hàng năm.

Điều 3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm cơ quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện kế hoạch; định kỳ sáu tháng và hàng năm báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất điều chỉnh, bổ sung nội dung, chỉ tiêu, giải pháp cụ thể kế hoạch, trình ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Công Thương, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

3907/QÐ-UBND
Ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
01/08/2016
01/08/2016
Còn hiệu lực
Quyết định
Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Thành Phong