CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty TNHH Công nghệ phẩm Ba Đình.
(Đ/c: 39 Phó Đức Chính, Ba Đình, Hà Nội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0805/2018 ngày 08/05/2018 của Công ty TNHH Công nghệ phẩm Ba Đình về việc khai báo mã số HS của mặt hàng Chất tạo ngọt Acesulfame K. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 và Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam thì mặt hàng Chất tạo ngọt Acesulfame K có mã số 2934.99.90

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Công nghệ phẩm Ba Đình được biết và thực hiện./.

3889/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng Acesulfame K
04/07/2018
04/07/2018
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Trịnh Mạc Linh