CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty TNHH PMC VINA.
(Đ/c: thôn Đông Giao, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 14052018-PMC VINA ngày 14/5/2018 của Công ty TNHH PMC VINA về việc kê khai tên hàng và áp mã HS cho các mặt bàng thuộc nhóm 8539; Việc nhập khẩu về kinh doanh các mặt hàng nằm ngoài danh mục HS trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ khoản 1 Điều 26 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 thì: Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm;

Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Hồ sơ của Công ty chỉ có danh sách 03 loại mặt hàng và mô tả khái quát, không có catalogue, hình ảnh, tài liệu kĩ thuật, mẫu hàng hoặc tài liệu liên quan do đó không đủ cơ sở kiểm tra, xác định mã số hàng hóa theo đề nghị của Công ty.

Vậy Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty căn cứ thực tế hàng hóa nhập khẩu, hồ sơ tài liệu kỹ thuật của mặt hàng để xác định, khai báo mã số phù hợp theo các quy định dẫn trên. Công ty có thể tham khảo các văn bản này tại website của Bộ Tài chính (www.mof.gov.vn) hoặc tại website của Tổng cục Hải quan (www.customs.gov.vn) hoặc liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

2. Về việc nhập khẩu các mặt hàng nằm ngoài danh mục HS trên Giấy chứng nhận đầu tư, đề nghị Công ty liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương - cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để được trả lời theo thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH PMC VINA biết./.

3774/TCHQ-TXNK
V/v áp mã HS cho các mặt hàng thuộc nhóm 8539
28/06/2018
28/06/2018
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Trịnh Mạc Linh