CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty TNHH Ô tô Á Châu.
(Địa chỉ: 6B Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

 

Phúc đáp công văn số 0512AC03/2017 ngày 05/12/2017 của Quý Doanh nghiệp về việc hướng dẫn thủ tục hải quan, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

- Căn cứ Phụ lục 4 Luật Đầu tư 2014 về Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (mục 64) thì hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến hoạt động mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài.

- Căn cứ Điều 11 quy định về tạm nhập-tái xuất hàng hóa và Điều 14 quy định về chuyển khẩu hàng hóa tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ. Nếu Doanh nghiệp đã được Sở Kế hoạch & Đầu tư cho phép thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu và kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa thì Doanh nghiệp được phép kinh doanh tạm nhập-tái xuất; kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa theo quy định.

1. Trường hợp thực hiện theo hình thức kinh doanh tạm nhập-tái xuất, thủ tục hải quan thực hiện theo Điều 82 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập-tái xuất.

2. Trường hợp thực hiện theo loại hình kinh doanh chuyển khẩu, thủ tục hải quan thực hiện theo Điều 89 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh chuyển khẩu.

Đề nghị công ty nghiên cứu, thực hiện theo các quy định trên và liên hệ với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Quý Công ty biết, thực hiện.

Trân trọng./.

3772/HQHCM-GSQL
V/v hướng dẫn thủ tục
11/12/2017
11/12/2017
Còn hiệu lực
Công văn
Cục Hải quan Tp.HCM
Nguyễn Thanh Long