CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

 

Liên quan đến việc truyền nhận C/O mẫu D cấp điện tử thông qua cơ chế một cửa ASEAN, căn cứ hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 78/TCHQ-GSQL ngày 05/01/2018, Cục Giám sát quản lý về Hải quan hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:

Hiện nay, do phát sinh lỗi tại Cổng trao đổi thông tin của các nước tham gia trao đổi C/O mẫu D điện tử dẫn đến gián đoạn trong việc truyền nhận C/O. Đề nghị các đơn vị căn cứ hướng dẫn tại Mục 4 “Xử lý khi hệ thống gặp sự cố” công văn số 78/TCHQ-GSQL ngày 05/01/2018 để tiếp nhận C/O giấy cấp theo quy định tại Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016 của Bộ Công Thương. Theo đó, trường hợp C/O điện tử không có trên Hệ thống một cửa ASEAN thì tiếp nhận bản C/O giấy. Việc kiểm tra thực hiện theo quy định.

Nếu có vướng mắc phát sinh khi kiểm tra tính hợp lệ của C/O thì các đơn vị thông báo kịp thời về Cục Giám sát quản lý về Hải quan để được hướng dẫn.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

3758/GSQL-GQ4
V/v vướng mắc C/O điện tử
21/11/2018
21/11/2018
Còn hiệu lực
Công văn
Cục Giám sát quản lý về Hải quan
Nguyễn Nhất Kha