CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Chi nhánh Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam.
(Tầng 1, tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 02-2015/HCNS ngày 14/8/2015 của Công ty TNHH Unicity Việt Nam và công văn số 25/CV-Unicity ngày 11/4/2016 của Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam về việc phân loại, áp mã đối với mặt hàng khai báo “Thực phẩm chức năng Reviv”. Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan, Chính phủ giao Tổng cục Hải quan thực hiện công tác phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Căn cứ Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Chú giải chi tiết HS 2012; Tham khảo ý kiến phân loại của Tổ chức Hải quan Thế giới tại thư số 16NL0326-TT ngày 24/10/2016,

Mặt hàng “Thực phẩm chức năng Reviv” có bản chất là chế phẩm thực phẩm dạng lỏng có thành phần chính từ nước ép quả, cây lô hội, trà thảo dược và phụ gia, dạng lỏng, không có ga, dùng ngay được không cần pha loãng, dung tích 500ml/chai thuộc nhóm 22.02 “Nước, kể cả nước khoáng và nước có ga, đã pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác hay hương liệu, và đồ uống không chứa cồn khác, không bao gồm nước quả ép hoặc nước rau ép thuộc nhóm 20.09”, phân nhóm 2202.90 “Loại khác”, mã số 2202.90.30 - - Đồ uống không có ga khác dùng ngay được không cần pha loãng” (áp dụng qui tắc 1 và 6).

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam biết và thực hiện./.

3664/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng khai báo “Thực phẩm chức năng Reviv”
02/06/2017
02/06/2017
Còn hiệu lực
Công văn
Tổng Cục Hải quan
Nguyễn Dương Thái