CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty TNHH Dệt và Nhuộm Hưng Yên.
(Địa chỉ: KCN Dệt May Phố Nối B, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên)

 

Tổng cục Hải quan được công văn số 231/CV2017-XNK ngày 15/5/2017 của Công ty TNHH Dệt và Nhuộm Hưng Yên (Công ty) đề nghị được hướng dẫn phân loại mặt hàng “Beam cuốn sợi của máy dệt kim”. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam (DMHH XK, NK Việt Nam);

Nhóm 84.46 áp dụng cho hàng hoá có mô tả “Máy dệt”. Theo đó mặt hàng được xác định là “Beam cuốn sợi của máy dệt kim” không phải là bộ phận của máy dệt thuộc nhóm 84.46, không phù hợp phân loại phân nhóm 8448.4X “- Bộ phận và phụ kiện của máy dệt (khung cửi) hoặc máy phụ trợ của chúng”.

Mặt hàng “Beam cuốn sợi của máy dệt kim” chưa được định danh tại nhóm nào tại DMHH XK,NK Việt Nam, là bộ phận của máy dệt kim (thuộc nhóm 84.47) được sử dụng để cấp sợi vào đĩa kim dệt do đó phù hợp phân loại nhóm 84.48, phân nhóm 8448.5X “- Bộ phận và phụ kiện của máy thuộc nhóm 84.47 hoặc máy phụ trợ của chúng” theo Chú giải 2(b) Phần XVI DMHH XK,NK Việt Nam.

Đề nghị doanh nghiệp căn cứ vào thực tế hàng hóa, đối chiếu với quy định hiện hành và nội dung hướng dẫn trên để xác định mã số cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Dệt và Nhuộm Hưng Yên biết và thực hiện./.

3662/TCHQ-TXNK
V/v phân loại “Beam cuốn sợi của máy dệt kim”
02/06/2017
02/06/2017
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Đào Thu Hương