CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi:
- Chi cục Hải quan Quản lý hàng Đầu tư;
- Các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục.

 

Chi cục Hải quan Quản lý hàng Đầu tư báo cáo vướng mắc về việc phân loại mặt hàng theo khai báo: “Cửa trượt tự động của máy điều hoà công suất 466240BTU, Model ISD-AD12 21 10-IH rộng 1200mm, cao 2100mm, 01 bộ gồm: Cửa, bộ điều khiển, quạt làm mát” hàng mới xuất xứ Korea, mã số khai báo 8415.90.45 thuộc tờ khai 101675082350/A12 ngày 26/10/2017 do Công ty TNHH HMC TECH VINA (MST 0107738791) nhập khẩu, Chi cục Hải quan Quản lý hàng Đầu tư đề xuất mã 7308.30.00. Về việc này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn như sau:

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính Phủ; Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi,

Căn cứ Thông tư 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Căn cứ nội dung Nhóm 73.08: “Các kết cấu (trừ nhà lắp ghép thuộc nhóm 94.06) và các bộ phận rời của các kết cấu (ví dụ, cầu và nhịp cầu, cửa cống, tháp, cột lưới, mái nhà, khung mái, cửa ra vào, cửa sổ, và các loại khung cửa, ngưỡng cửa ra vào, cửa chớp, lan can, cột trụ và các loại cột khác), bằng sắt hoặc thép; tấm, thanh, góc, khuôn, hình, ống và các loại tương tự, đã được gia công để dùng làm kết cấu, bằng sắt hoặc thép”

Thám khảo nội dung chú giải chi tiết HS 2012 nhóm 73.08:

“Nhóm này bao gồm... cổng, cửa chớp, cửa ra vào trượt, lan can và hàng rào đã lắp ráp...

“Phân nhóm 7308.30

Phân nhóm này cũng bao gồm loại cửa bảo vệ bằng thép, cho mọi loại nhà ở.”     

Căn cứ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế hàng hoá, tài liệu kỹ thuật hàng nhập khẩu kèm theo do Chi Cục cung cấp thể hiện tên hàng là “Insulated Door” (tạm dịch: cửa cách nhiệt), căn cứ các văn bản quy định về phân loại hàng hóa nêu trên, mặt hàng Cửa ra vào trượt bằng thép (01 bộ gồm: cơ cấu đóng của tự động, cửa, bộ điều khiển, quạt làm mát) thuộc nhóm 73.08, mã số: 7308.30.00 tại Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn để các chi cục được biết và thực hiện./.

3549/HQHCM-TXNK
V/v hướng dẫn phân loại Mặt hàng cửa trượt bằng thép
20/11/2017
20/11/2017
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Cục Hải quan Tp.HCM
Phan Minh Lê