CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi:
- Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư;
- Các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục.

 

Trả lời công văn số 3172/ĐT-ĐĐTKD ngày 02/11/2017 của Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư về việc vướng mắc phân loại mặt hàng khai báo là “tủ đông lạnh và bàn đông lạnh hiệu Panasonic” thuộc tờ khai số 101651788562/A41 ngày 11/10/2017 của Công ty TNHHH Panasonic Việt Nam, mã số khai báo 8418.10.90, Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư đề xuất mã 8418.50.99, Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh hướng dẫn thống nhất thực hiện như sau:

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính Phủ; Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bô Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi,

Căn cứ Thông tư 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Căn cứ nội dung nhóm 84.18: “Tủ lạnh, tủ kết đông và thiết bị làm lạnh hoặc kết đông khác, loại dùng điện hoặc loại khác; bơm nhiệt trừ máy điều hòa không khí thuộc nhóm 84.15”.

Căn cứ nội dung phân nhóm 8418.10:“Tủ kết đông lạnh liên hợp (dạng thiết bị có buồng làm đá và làm lanh riêng biệt), có các cửa mở riêng biệt”.

Căn cứ nội dung phân nhóm 8418.50: “Loại có kiểu dáng nội thất khác (tủ, tủ ngăn, quầy hàng, tủ bày hàng và các loại tương tự) để bảo quản trưng bày, có lắp thiết bị làm lạnh hoặc kết đông”.

Căn cứ Chú giải Quy tắc 3(c) “Khi không áp dụng được quy tắc 3(a) hoặc 3(b), hàng hóa sẽ phân loại theo quy tắc 3(c). Theo quy tắc này thì hàng hóa sẽ được phân loại vào nhóm có thứ tự sau cùng trong số các nhóm cùng được xem xét để phân loại”

Căn cứ hồ sơ hải quan, căn cứ tài liệu kỹ thuật kèm theo, các mặt hàng nhập khẩu nêu trên có mã số phù hợp, cụ thể như sau:

1/ Các mặt hàng Tủ đông lạnh (Tủ kết đông) thuộc phụ lục 3,4,5 của tờ khai 101651788562/A41 có dung tích không quá 900 lít gồm: model SUR-1871FC (E), dung tích 495 lít; SUR-1571FC (E), dung tích 393 lít; SUR-1271FC (E), dung tích 280 lít:

Các mặt hàng này không phải là tủ kết đông lạnh liên hợp, không có buồng làm đá và làm lạnh riêng biệt; là loại tủ được thiết kế để bảo quản, không phải là loại tủ được thiết kế để bảo quản trưng bày (for storage and display); nhiệt độ được duy trì từ -25°C đến -15°C (Temperature ranger) nên thuộc nhóm 84.18, phân nhóm 8418.40 - Tủ kết đông, loại cửa trước, dung tích không quá 900 lít, mã số 8418.40.90 - - Loại khác của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

2/ Mặt hàng Tủ đông lạnh (Tủ kết đông) thuộc phụ lục 7 của tờ khai 101651788562/A41 có dung tích trên 900 lít: model SRF-1881FC(E), dung tích 1650 lít:

Mặt hàng này không phải là tủ kết đông lạnh liên hợp không có buồng làm đá và làm lạnh riêng biệt; là loại tủ được thiết kế để bảo quản, không phải là loại tủ được thiết kế để bảo quản trưng bày (for storage and display); nhiệt độ được duy trì từ -25°C đến -15°C (Temperature ranger), có dung tích 1.650 lít nên thuộc nhóm 84.18, phân nhóm 8418.69 - - Loại khác, mã số 8418.69.90 - - - Loại khác của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

3/ Các mặt hàng Tủ kết đông lanh thuộc phụ lục 1,2,6,8 của tờ khai 1016517885 62/A41 gồm: SRR-1881FC (E), dung tích 1667 lít; SUR-2161FC (E), dung tích 214 lít; SUR-1561FC (E), dung tích 296 lít; SUR-1861FC (E), dung tích 377 lít:

Các mặt hàng này là tủ kết đông lạnh liên hợp, nhưng không buồng làm đá và làm lạnh riêng biệt; là loại tủ được thiết kế để bảo quản không phải là loại tủ được thiết kế để bảo quản trưng bày (for storage and display); nhiệt độ được duy trì từ -6°C đến 12°C, vừa có chức năng làm lạnh, vừa có chức năng kết đông nên thuộc nhóm 84.18, phân nhóm 8418.69 - - Loại khác, mã số 8418.69.90 - - -  Loại khác của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn để Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư và các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục được biết và thực hiện./.

3548/HQHCM-TXNK
V/v hướng dẫn phân loại mặt hàng “tủ đông lạnh”
20/11/2017
20/11/2017
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Cục Hải quan Tp.HCM
Phan Minh Lê