CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Cần Thơ

 

Tổng cục Hải quan được công văn số 825/HQCT-KTS ngày 28/4/2017 của Cục Hải quan TP. Cần Thơ đề nghị được hướng dẫn phân loại hai mặt hàng “Máy tách thịt cá” (thuộc tờ khai 379/NKD01/P54H ngày 07/05/2013), “Máy vắt khô thịt cá biển” (thuộc tờ khai 100313667420/A12 ngày 27/02/2015) Công ty TNHH Hai thành viên Hải Sản 404 làm thủ tục nhập khẩu. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam (DMHH XNK Việt Nam).

1. Theo tài liệu gửi kèm công văn số 825/HQCT-KTS của Cục Hải quan TP. Cần Thơ, hai mặt hàng “Máy tách thịt cá” (loại bỏ xương và da cá để lấy thịt) và “Máy vắt khô thịt cá biển” (ép, vắt nước của thịt cá để tách nước ra khỏi thịt cá theo đúng yêu cầu) đều được sử dụng để chế biến thịt cá. Do đó, căn cứ mô tả, cấu trúc nhóm 84.38 và Chú giải HS 2012 nhóm 84.38, đặc điểm và chức năng của “Máy tách thịt cá” và “Máy vắt khô thịt cá biển” đều phù hợp phân loại nhóm 84.38, mã số: 8438.80.91.

2. Đề nghị Cục Hải quan TP. Cần Thơ căn cứ quy định hiện hành để giải thích cho doanh nghiệp rõ về mô tả hàng hóa đối với mã số 8438.50.10, nguyên tắc phân loại đối với “bộ phận” của máy móc, thiết bị tại Chú giải 2 Phần XVI DMHH XNK Việt Nam và việc nhập khẩu máy móc, thiết bị thuộc dây chuyển sản xuất nhưng nhập riêng lẻ phân loại theo chức năng, cấu tạo của từng máy.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Cần Thơ biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

3487/TCHQ-TXNK
V/v phân loại “Máy tách thịt cá” và “Máy vắt khô thịt cá biển”
25/05/2017
25/05/2017
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Trịnh Mạc Linh