CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty TNHH Honda Lock Việt Nam.
(Đ/c: Khu công nghiệp Đồng Văn II, Bạch Dương, Duy Tiên, Hà Nam)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 170905/CV ngày 05/9/2017 của Công ty TNHH Honda Lock Việt Nam về đề nghị xem xét lại kết quả phân loại trước của mặt hàng “26K-Plate terminal” tại Thông báo xác định trước mã số số 11704/TB-TCHQ ngày 13/12/2016 của Tổng cục Hải quan. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Tham khảo nội dung chú giải 2 phần XVII, chú giải chi tiết nhóm 87.14 thì:

Mặt hàng theo Đơn đề nghị xác định trước có thành phần cấu tạo là nhựa nhiệt cứng, đã được tạo hình bằng phương pháp ép nhựa trên máy đúc thành một sản phẩm hoàn thiện, định hình cụ thể theo công dụng sử dụng (có các lỗ tròn để luồn dây); công dụng: phần nhựa cứng lắp ráp với các chân tiếp điện bằng đồng trong cụm dây điện của ổ khóa xe máy, phù hợp phân loại vào mã số 8714.10.90 như đã thông báo tại Thông báo xác định trước mã số số 11704/TB-TCHQ ngày 13/12/2016 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Honda Lock Việt Nam được biết và thực hiện./.

346/TCHQ-TXNK
V/v phân loại hàng hóa “26K-Plate terminal”
19/01/2018
19/01/2018
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Trịnh Mạc Linh