CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty TNHH Omron Việt Nam.
(Tầng 9, Mipec tower, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số OM.12122017 ngày 12/12/2017 của Công ty TNHH Omron Việt Nam về việc xin hướng dẫn có được hoàn thuế nhập khẩu sau khi xác định mã HS không. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 19, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13; Căn cứ Khoản 4, Điều 29, Luật Hải quan số 54/2014/QH13; Căn cứ Điều 24, Điều 25, Điều 30 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; Căn cứ Điều 20, Điều 49 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Liên quan đến mặt hàng Công tắc điện cơ bật nhanh dùng cho đèn phanh xe máy, mã hiệu C8EA-BR221-S, Tổng cục Hải quan có Thông báo kết quả xác định trước mã số 8243/TB-TCHQ ngày 10/9/2015 và sau này được thay thế bằng Thông báo kết quả xác định trước mã số 4012/TB-TCHQ ngày 19/6/2017 xác định lại mã số hàng hóa nhưng không làm thay đổi thuế suất thuế nhập khẩu của hàng hóa. Thông báo kết quả xác định trước mã số có hiệu lực tối đa không quá 03 năm kể từ ngày Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký ban hành và không có giá trị hồi tố về trước.

Đối với hàng hóa đã được thông quan, nếu xác định có sai sót trong việc khai hải quan, Công ty được thực hiện khai bổ sung theo quy định tại Khoản 4, Điều 29, Luật Hải quan số 54/2014/QH13. Trường hợp thực hiện khai bổ sung, đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi mở tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Omron Việt Nam biết và thực hiện./.

345/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế NK sau khi xác định mã HS
19/01/2018
19/01/2018
Còn hiệu lực
Công văn
Tổng Cục Hải quan
Trịnh Mạc Linh