CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi:
- Chi cục Hải quan Quản lý hàng Đầu tư;
- Chi cục Hải quan trực thuộc Cục HQTP.

 

Ngày 05/10/2017 Chi cục Hải quan Quản lý hàng Đầu tư báo cáo vướng mắc về việc phân loại mặt hàng: “Phụ tùng máy ép nhựa (màn hình điều khiển) KCG057QV1DB-G760” TK 101407471761/A41 ngày 16/5/2017 do Công ty TNHH Nissei Plactic (MST 0304258240) nhập khẩu theo công văn số 2761/ĐT-ĐĐTKD ngày 05/10/2017.

Về việc này Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn như sau:

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính Phủ; Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015; Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Căn cứ công văn số 143/TCHQ-TXNK ngày 07/01/2016 của Tổng cục hải quan về việc gửi mẫu phân tích đối với hàng hóa XK, NK và cập nhật MHS.

1/ Căn cứ nội dung nhóm 84.71:

“Máy xử lý dữ liệu tự động và các khối chức năng của chúng; đầu đọc từ tính hay đầu đọc quang học, máy truyền dữ liệu lên các phương tiện truyền dữ liệu dưới dạng mã hóa và máy xử lý những dữ liệu này, chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác.

Tham khảo nội dung chú giải chi tiết HS 2012 nhóm 84.71: “Máy xử lý dữ liệu tự động là những máy thực hiện theo những chỉ dẫn (chương trình) thiết lập trước bằng những hoạt động liên kết logic, cung cấp số liệu có thể được sử dụng, trong một số trường hợp cung cấp trở lại các số liệu cho các hoạt động xử lý dữ liệu khác.”

2/ Căn cứ nội dung Chương 85: “Máy điện và thiết bị điện các bộ phận của chúng; máy ghi và tái tạo âm thanh, máy ghi tái tạo hình ảnh và âm thanh truyền hình, bộ phận phụ kiện của các loại máy trên”.

Căn cứ nội dung nhóm 85.28: “Màn hình và máy chiếu, không gắn với thiết bị thu dùng trong truyền hình; thiết bị thu dùng trong truyền hình, có hoặc không gắn với máy thu thanh sóng vô tuyến hoặc thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh.

Tham khảo nội dung chú giải chi tiết HS 2012 nhóm 85.28;

Nhóm này bao gồm:

(1) Màn hình monitor và máy chiếu, không gắn các thiết bị thu sóng truyền hình.

(2) Máy thu truyền hình, có hoặc không gắn với máy thu phát sóng vô tuyến hoặc máy ghi hoặc tái tạo video hoặc âm thanh, cho việc hiển thị các tín hiệu (bộ truyền hình).

(3) Thiết bị để thu tín hiệu truyền hình, không có khả năng hiển thị (ví dụ, thiết bị thu sóng truyền hình vệ tinh).

Màn hình monitor, máy chiếu và bộ truyền hình sử dụng các công nghệ khác nhau, như CRT (ống tia catot), LCD (màn hình tinh thể lỏng), DMD (thiết bị vi ảnh kỹ thuật số), OLED (điot phát sáng hữu cơ) và plasma, để hiển thị hình ảnh. Màn hình và máy chiếu có thể năng nhận nhiều tín hiệu từ các nguồn khác nhau. Tuy nhiên, nếu chúng kết nối với bộ dò tín hiệu truyền hình thì được xem như thiết bị thu dùng trong truyền hình”.

Căn cứ nội dung tại điểm (a), mục 2 chú giải phần XVI: “(a) Các bộ phận đã được định đanh tại nhóm nào đó của Chương 84 hoặc 85 (trừ các nhóm 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 84.87, 85.03, 85.22, 85.29, 85.38 và 85.48) được phân loại vào nhóm đó trong mọi trường hợp;”

Căn cứ hồ sơ Hải quan và kết quả phân tích theo công văn số 1044/KĐ-NV ngày 27/9/2017 của Chi cục kiểm định Hải quan 3 do Chi Cục cung cấp và các văn bản quy định hiện hành hướng dẫn về phân loại hàng hóa nêu trên, Mặt hàng: “Phụ tùng máy ép nhựa (màn hình điều khiển)” là màn hình cảm ứng (Controller touch screen), kích thước 5.7 inches được sử dụng trong bảng điều khiển (control panel) của hệ thống, ký hiệu mẫu: KCG057QV1DB-G760 nên thuộc nhóm 85.28, mã số: 8528.59.10

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn để chi cục được biết và thực hiện./.

3307/HQHCM-TXNK
V/v hướng dẫn phân loại Mặt hàng Màn hình điều khiển
27/10/2017
27/10/2017
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Cục Hải quan Tp.HCM
Phan Minh Lê