CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO

Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

 

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định Hải quan 3 tại Thông báo số 2092/TB-KĐ3 ngày 20/12/2019 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Chất liên kết màng mực từ Acrylate "Arrowbond UV412 LAM ADHESIVE BF; 15KG" - UVH0-1010-602N, Hàng mới 100% (mục 1 tờ khai hải quan)

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Flint Group Việt Nam;

Địa chỉ: số 14A, đường Tiên Phong 7, KCN Mapletree Bình Dương, P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương;

MST: 3702205765

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10286798654/A41 ngày 16/9/2019 đăng ký tại Chi cục Hải quan Quản lý hàng Đầu tư - Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chất kết dính làm từ hỗn hợp oligome acrylat và phụ gia dạng lỏng, trọng lượng tịnh 15kg

5. Kết quả phân loại: Chất kết dính làm từ hỗn hợp oligome acrylat và phụ gia dạng lỏng, trọng lượng tịnh 15kg

thuộc nhóm 35.06 “Keo đã điều chế và các chất dính đã điều chế khác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; các sản phẩm phù hợp dùng như keo hoặc các chất kết dính, đã đóng gói để bán lẻ như keo hoặc như các chất kết dính, trọng lượng tịnh không quá 1 kg”, phân nhóm "- Loại khác”, mã số 3506.99.00 "-- Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

3123/TB-TCHQ
Chất kết dính làm từ hỗn hợp oligome acrylat và phụ gia dạng lỏng, trọng lượng tịnh 15kg
14/05/2020
14/05/2020
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Lưu Mạnh Tưởng