CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Thiết bị xây dựng HP.
(Nhà số NV1.7, Khu chức năng đô thị Tây Mỗ, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 4176/VPCP-ĐMDN ngày 08/5/2018 của Văn phòng Chính phủ chuyển công văn số 04/2018/HP ngày 09/4/2018 của Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Thiết bị xây dựng HP kiến nghị về mã số, thuế suất của mặt hàng “khung, gông, chân đế cẩu tháp”. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 77 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 quy định về Kiểm tra sau thông quan;

Việc kiểm tra sau thông quan có thời hạn là 05 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan. Công văn số 4896/TCHQ-TXNK ngày 24/7/2017 của Tổng cục Hải quan là văn bản giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam trên cơ sở Chú giải chi tiết HS, không phải văn bản sửa đổi bổ sung các hướng dẫn trước đây. Do vậy, đề nghị Công ty thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Đối với việc xác định mã số mặt hàng nhập khẩu là “khung, gông, chân đế cẩu tháp”, công văn 04/2018/HP ngày 09/4/2018 của Công ty không bao gồm thông tin, tài liệu kỹ thuật, hình ảnh về hàng hóa, do đó không đủ cơ sở xác định hàng hóa nhập khẩu của Công ty có hay không tương đồng với mặt hàng tại công văn 4896/TCHQ-TXNK ngày 24/7/2017 là khung thân cẩu tháp hiện diện riêng biệt, cũng như không đủ cơ sở để có ý kiến về mã số chính xác của mặt hàng.

Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty cung cấp bổ sung các thông tin liên quan về mặt hàng (như tài liệu kỹ thuật, hình ảnh, chứng thư giám định (nếu có)...) để Tổng cục Hải quan xem xét, giải quyết theo quy định.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Thiết bị xây dựng HP biết và thực hiện./.

3103/TCHQ-TXNK
V/v kiến nghị của Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Thiết bị xây dựng HP
04/06/2018
04/06/2018
Còn hiệu lực
Công văn
Tổng Cục Hải quan
Nguyễn Dương Thái
STT Số hiệu Ngày ban hành từ ngày Tên văn bản
1
4896/TCHQ-TXNK 24/07/2017 V/v phân loại mặt hàng Khung thân cẩu tháp
2
54/2014/QH13 23/06/2014 Luật Hải quan 2014