CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3916/HQHHP-TXNK ngày 30/3/2018 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng vướng mắc đăng ký Danh mục theo Điều 7, 8 Thông tư 14/2015/TT-BTC đăng ký Danh mục theo Điều 7, 8 Thông tư 14/2015/TT-BTC. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Quy định tại điểm a khoản 3 Điều 7 Thông tư số 14/2015/TT-BTC

Theo quy định tại điểm điểm a khoản 3 Điều 7 Thông tư số 14/2015/TT-BTC thì để phân loại máy liên hợp hoặc tổ hợp máy theo quy định tại chú giải 3, 4, 5 Phần XVI của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam (phân loại theo máy thực hiện chức năng chính hoặc theo máy thuộc nhóm được định danh tại Danh mục, không phân loại theo từng máy riêng lẻ), doanh nghiệp phải đăng ký Danh mục máy móc, thiết bị trước khi truyền tờ khai chính thức lên Hệ thống Vnaccs hoặc trước khi xuất trình tờ khai giấy cho cơ quan hải quan, không phân biệt các máy đó được nhập khẩu từ nhiều nguồn, về cùng chuyến hay nhiều chuyến, làm thủ tục tại một hay nhiều cửa khẩu khác nhau.

Doanh nghiệp được lựa chọn phân loại theo từng máy móc, thiết bị riêng lẻ, khi đó không phải đăng ký Danh mục máy móc, thiết bị với cơ quan hải quan trước khi nhập khẩu lô hàng đầu tiên.

2. Quy định tại điểm a khoản 2 Điều 8 Thông tư số 14/2015/TT-BTC           

Điểm a khoản 2 Điều 8 Thông tư 14/2015/TT-BTC quy định về thủ tục để phân loại máy móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời đối với trường hợp hàng hóa được nhập khẩu từ nhiều nguồn, nhiều chuyến, làm thủ tục tại một hay nhiều cửa khẩu khác nhau, cụ thể:

Để phân loại máy móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời theo quy tắc 2 a (theo mã số của sản phẩm nguyên chiếc) doanh nghiệp phải đăng ký Danh mục các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị trước khi nhập khẩu lô hàng đầu tiên. Theo đó, doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký Danh mục các chi tiết linh kiện rời của máy móc, thiết bị trước khi truyền tờ khai chính thức lên Hệ thống Vnaccs hoặc trước khi xuất trình tờ khai giấy cho cơ quan hải quan. Trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng về điều kiện thủ tục theo đúng quy định (không đăng ký danh mục trước khi nhập khẩu lô hàng đầu tiên) thì thực hiện phân loại, xác định mã số theo máy móc, thiết bị riêng lẻ cấu thành sản phẩm nguyên chiếc.

Trường hợp hàng hóa được nhập khẩu từ một nguồn, về cùng chuyến, làm thủ tục tại một cửa khẩu thì người khai hải quan không phải thực hiện thủ tục quy định tại điểm a khoản 2 Điều 8 Thông tư số 14/2015/TT-BTC.

3. Quy định về khai bổ sung

Theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Thông tư số 14/2015/TT-BTC thì việc khai bổ sung chỉ được thực hiện sau khi doanh nghiệp đã thực hiện đúng thủ tục đăng ký danh mục máy móc, thiết bị (Điều 7) hoặc Danh mục chi tiết, kinh kiện rời của máy móc, thiết bị (Điều 8).

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.

3101/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc phân loại hàng hóa
04/06/2018
04/06/2018
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Nguyễn Dương Thái