CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

 

Ngày 14/7/2017, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 4711/TCHQ-TXNK hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện phân loại các mặt hàng xe chở người bốn bánh có gắn động cơ. Tuy nhiên, theo phản ánh, các Cục Hải quan tỉnh, thành phố vẫn gặp vướng mắc trong việc phân loại các mặt hàng xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, hoạt động trong các địa điểm không có giao thông công cộng. Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Căn cứ Tkông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Tham khảo Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về điều kiện đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế;

Tham khảo Tuyển tập ý kiến phân loại của Tổ chức Hải quan thế giới xuất bản năm 2017;

Xe chở người có gắn động cơ, hoạt động trong các địa điểm không có giao thông công cộng (khu cắm trại, công viên, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, khu công nghiệp...), có kết cấu để chở người, có ít nhất bốn bánh xe, vận tốc thiết kế lớn nhất thỏa mãn quy định của Bộ Giao thông vận tải về điều kiện đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế, có số chỗ ngồi tối đa (kể cả người lái) không quá 9 chỗ, phù hợp thuộc phân nhóm 8703.10 “- Xe được thiết kế đặc biệt để đi trên tuyết; xe ô tô chơi gôn (golf car) và các loại xe tương tự”, mã số 8703.10.10 “- - Xe ô tô chơi gôn, kể cả xe phục vụ sân gôn (golf buggies)” (Tham khảo Tuyển tập ý kiến phân loại hàng hóa của Tổ chức Hải quan thế giới tại Phụ lục kèm theo).

Đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố căn cứ thực tế hàng hóa, hồ sơ hải quan, các tài liệu kỹ thuật, các thông tin liên quan và hướng dẫn nêu trên để phân loại mặt hàng theo đúng quy định.

2. Kể từ ngày 01/01/2018, việc phân loại hàng hóa được thực hiện theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Theo đó, yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố lưu ý thực hiện phân loại mặt hàng cho phù hợp.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

30/TCHQ-TXNK
V/v mặt hàng xe tương tự xe chơi gôn
03/01/2018
03/01/2018
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Nguyễn Dương Thái