CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty cổ phần màng Châu Âu
(Địa chỉ: Lô F2, cặp đường số 01 và 06, cụm công nghiệp Bình Lợi Nhơn, xã Bình Lợi Nhơn, TP. Tân An, tỉnh Long An)

 

Phúc đáp công văn số 16/2017CV ngày 05/9/2017 của Quý Công ty về việc thuế suất thuế nhập khẩu hạt nhựa PP sử dụng làm nguyên liệu sản xuất màng BOPP, Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

1/ Về hướng dẫn phân loại hàng hóa:

Việc phân loại hàng hóa phải căn cứ theo các quy định như sau:

Căn cứ Điều 26 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014: “Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam”;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan;

Căn cứ quy định tại Khoản 3 điều 3 Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài Chính: “Để phân loại hàng hóa, người khai hải quan có thể sử dụng các dịch vụ giám định hàng hóa của các tổ chức giám định theo quy định của pháp luật hoặc cơ sở dữ liệu về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam để xác định các thông tin về thành phần, tính chất lý, hóa, tính năng, công dụng của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”.

2/ Về việc áp dụng mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi riêng nhóm hàng 98.37:

Mặt hàng hạt nhựa polyprotylene dạng nguyên sinh thuộc nhóm 98.37 được hưởng thuế suất nhập khẩu ưu đãi riêng phải đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật quy định tại điểm 2.8 Phần I, Mục II ban hành kèm theo Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính Phủ về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Đề nghị Doanh nghiệp nghiên cứu các quy định tại điểm 2 điều 5 và Mục II: Chương 98 - quy định mã hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với một số nhóm mặt hàng quy định tại Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính Phủ để áp mã số hàng hóa đúng quy định (Thông tư 16/2016/TT-BTC ngày 21/01/2016 của Bộ Tài Chính đã bị bãi bỏ theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính Phủ).

Trường hợp cần thiết, doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để doanh nghiệp rõ.

2948/HQHCM-TXNK
V/v hướng dẫn áp mã HS và mức thuế suất ưu đãi riêng mặt hàng “hạt nhựa polyprotylene”
21/09/2017
21/09/2017
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Hoàng Thị Xuân Hoa