CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty TNHH SX - TM Xanh.
(Địa chỉ: D25-26 KDC Đông Thủ Thiêm, Nguyễn Duy Trinh, Quận 2, TP. HCM)

 

Trả lời công văn số 2010/CV-HC-2016 ngày 20/10/2016 của Công ty TNHH SX - TM Xanh về việc “áp mã số hàng hóa nhập khẩu đối với mặt hàng hạt giống dưa hấu dùng gieo trồng sản xuất nông nghiệp”, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

1. Hướng dẫn việc phân loại, áp mã số hàng hóa:

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ; Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015; Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Căn cứ nội dung chú giải của Nhóm 12.09 “Hạt, quả và mầm, dùng để gieo trồng”.

Trên cơ sở thông tin của doanh nghiệp cung cấp, căn cứ các quy định nêu trên mặt hàng: hạt giống dưa hấu dùng gieo trồng sản xuất nông nghiệp” có mã số phù hợp là: 1207.70.00, Thuế suất thuế nhập khẩu là: 10%

2. Về chính sách thuế GTGT:

Căn cứ khoản 2, Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013, Nghị định 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng: “2. Sản phẩm là giống vật nuôi, giống cây trồng, bao gồm trứng giống, con giống, cây giống, hạt giống, cành giống, củ giống, tinh dịch, phôi, vật liệu di truyền ở các khâu nuôi trồng, nhập khẩu và kinh doanh thương mại. Sản phẩm giống vật nuôi, giống cây trồng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT là sản phẩm do các cơ sở nhập khẩu, kinh doanh thương mại có giấy đăng ký kinh doanh giống vật nuôi, giống cây trồng thuộc loại Nhà nước ban hành tiêu chuẩn, chất lượng phải đáp ứng các điều kiện do nhà nước quy định”.

Nếu hàng hóa nhập khẩu của công ty đáp ứng đầy đủ các quy định nêu trên thì thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

3. Hướng dẫn thủ tục xác định trước mã số:

Ngoài ra để thuận tiện cho việc nhập khẩu đối với các đơn hàng nhập khẩu tiếp theo, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn Công ty về thực hiện thủ tục xác định trước mã số như sau:

- Thủ tục và điều kiện xác định trước mã số quy định tại Điều 23, Điều 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ.

- Hồ sơ xác định trước quy định tại Điều 7 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh trả lời để Công ty được biết./.

2903/HQHCM-TXNK
V/v hướng dẫn mã số mặt hàng hạt giống dưa hấu dùng gieo trồng sản xuất nông nghiệp
25/10/2016
25/10/2016
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Cục Hải quan Tp.HCM
Nguyễn Quốc Toản
STT Số hiệu Ngày ban hành từ ngày Tên văn bản
1
668/HQHCM-TXNK 16/03/2018 V/v mã số hạt giống dưa hấu
2
122/2016/NÐ-CP 01/09/2016 Nghị định Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan
3
100/2016/NÐ-CP 01/07/2016 Nghị định 100/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế.
4
103/2015/TT-BTC 01/07/2015 Thông tư ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
5
38/2015/TT-BTC 25/03/2015 Thông tư quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
6
14/2015/TT-BTC 30/01/2015 Hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu
7
08/2015/NÐ-CP 21/01/2015 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
8
54/2014/QH13 23/06/2014 Luật Hải quan 2014
9
219/2013/TT-BTC 31/12/2013 Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng
10
209/2013/NÐ-CP 18/12/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng