CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 3574/HQHCM-TXNK ngày 21/11/2017 của Cục Hải quan TP. HCM báo cáo vướng mắc phân loại mặt hàng máy chiếu. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm.

Căn cứ Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, mặt hàng máy chiếu (trừ loại chỉ sử dụng hoặc chủ yếu sử dụng cho hệ thống xử lý dữ liệu thuộc nhóm 84.71) được phân loại như sau:

- Loại có công suất chiếu lên màn ảnh đạt đến 300 inches hoặc lớn hơn thuộc mã số 8528.69.10 “- - - Công suất chiếu lên màn ảnh từ 300 inch trở lên”.

- Loại có công suất chiếu lên màn ảnh đạt dưới 300 inches thuộc mã số 8528.69.90 “- - - Loại khác”.

Theo các tài liệu kỹ thuật gửi kèm thì các mặt hàng nêu tại công văn số 3574/HQHCM-TXNK đều có công suất chiếu lên màn ảnh đạt đến 300 inches nên thuộc mã số 8528.69.10.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

25/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng máy chiếu
02/01/2018
02/01/2018
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Trịnh Mạc Linh