CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MẶT HÀNG DIAMONI HYDRO ORTHOPHOSPHAT (DIAMONI PHOSPHAT) THUỘC MÃ HÀNG 3105.30.00 TẠI BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 về việc ban hành Biểu thuế xuất khu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế sut đi với tng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đi với tng nhóm hàng;

Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sđiều của Luật Thuế xut khu, Thuế nhập khẩu;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đi với mặt hàng Diamoni hydro orthophosphat (diamoni phosphat) thuộc mã hàng 3105.30.00 tại Biu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Điều 1. Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mt hàng Diamoni hydro orthophosphat (diamoni phosphat) thuộc mã hàng 3105.30.00 tại Biu thuế nhập khu ưu đãi.

Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng Diamoni hydro orthophosphat (diamoni phosphat) thuộc mã hàng 3105.30.00 tại Biu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Biu thuế xuất khẩu, Biu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế như sau:

Mã hàng

Mô tả hàng hóa

Thuế suất
(%)

31.05

Phân khoáng hoặc phân hóa học chứa hai hoặc ba nguyên tố cấu thành phân bón là nitơ, phospho và ka li; phân bón khác; các mt hàng của Chương này ở dạng viên hoặc các dạng tương tự hoặc đóng gói với trọng lượng cả bì không quá 10 kg.

 

3105.10

- Các mặt hàng của Chương này ở dạng viên hoặc các dạng tương tự hoặc đóng gói với trọng lượng cả bì không quá 10 kg:

 

3105.10.10

- - Supephosphat và phân bón có chứa phosphat đã nung

6

3105.10.20

- - Phân khoáng hoặc phân hóa học có chứa hai hoặc ba trong số các nguyên tố nitơ, phospho và kali

6

3105.10.90

- - Loi khác

0

3105.20.00

- Phân khoáng hoặc phân hóa học có chứa ba nguyên t là nitơ, phospho và kali

6

3105.30.00

- Diamoni hydro orthophosphat (diamoni phosphat)

5

3105.40.00

- Amoni dihydro orthophosphat (monoamoni phosphat) và hỗn hp của nó với diamoni hydro orthophosphat (diamoni phosphat)

0

 

- Phân khoáng hoặc phân hóa học khác có chứa hai nguyên tố là nitơ và phospho:

 

3105.51.00

- - Chứa nitrat và phosphat

0

3105.59.00

- - Loi khác

0

3105.60.00

- Phân khoáng hoặc phân hóa học có cha hai nguyên t là phospho và kali

0

3105.90.00

- Loại khác

0

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 04 năm 2016./.

25/2016/TT-BTC
Thông tư sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng diamoni Hydro Orthophosphat (Diamoni Phosphat) thuộc mã hàng 3105.30.00 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
16/02/2016
03/04/2016
01/09/2016
Thông tư
Nhập khẩu thương mại
Bộ Tài chính
Vũ Thị Mai