CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cao Ốc Việt.
(Đ/c: 39 Nguyễn Tri Phương, Phường 7, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 36-17/CV-VIB ngày 09/11/2017 và số 28-17/CV-VIB ngày 10/9/2017 của Công ty Cổ phần Cao Ốc Việt (Công ty) về việc phân loại các mặt hàng là “phụ kiện giàn giáo”. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 26 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014; Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

1. Qua xem xét các tài liệu Công ty bổ sung kèm theo công văn số 28-17/CV-VIB nêu trên thì: Công ty cung cấp hình ảnh và catalogue của nhiều mặt hàng khác nhau, nhưng không ghi chú hình ảnh và ký, mã hiệu các mặt hàng công ty vướng mắc để đối chiếu với tài liệu kèm theo. Các tài liệu bổ sung chỉ cung cấp hình ảnh các mặt hàng “phụ kiện giàn giáo” nói chung. Do vậy, Tổng cục Hải quan không có cơ sở để xác định mã số các mặt hàng Công ty nêu tại 2 công văn trên.

2. Đề nghị Công ty căn cứ thực tế hàng hóa nhập khẩu, hồ sơ tài liệu kỹ thuật của mặt hàng và đối chiếu với các quy định nêu trên để xác định, khai báo mã số phù hợp. Công ty có thể tham khảo các văn bản này tại website của Bộ Tài chính (www.mof. gov.vn) hoặc tại website của Tổng cục Hải quan (www.customs.gov.vn) hoặc liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần Cao Ốc Việt biết và thực hiện.

Trân trọng./.

248/TCHQ-TXNK
V/v phân loại hàng hóa mặt hàng “phụ kiện giàn giáo”
15/01/2018
15/01/2018
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Trịnh Mạc Linh