CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.


Trả lời công văn số 2896/HQHCM-GSQL ngày 15/9/2017 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về vướng mắc liên quan đến việc kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Y tế theo Thông tư số 40/2016/TT-BYT ngày 04/11/2016, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan đến vướng mắc trong việc áp dụng Danh mục hàng hóa theo Thông tư số 40/2016/TT-BYT của Bộ Y tế, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 583/TCHQ-GSQL ngày 25/01/2017 trao đổi với Bộ Y tế và ngày 23/02/2017, Bộ Y tế (Cục An toàn thực phẩm) đã có công văn trả lời số 622/ATTP-PC.

Căn cứ khoản 1 Điều 39 Luật An toàn thực phẩm năm 2010 và Điều 7 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ và ý kiến của Bộ Y tế tại công văn số 622/ATTP-PC dẫn trên thì hàng hóa thuộc Danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm theo mã số HS thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BYT thuộc đối tượng phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm khi nhập khẩu.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

2453/GSQL-GQ1
V/v thực hiện Thông tư số 40/2016/TT-BYT của Bộ Y tế
11/10/2017
11/10/2017
Còn hiệu lực
Công văn
Bộ Y tế
Ngô Minh Hải