CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

 

Trả lời công văn số 17322/HQHP-GSQL ngày 29/12/2017 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng đề nghị hướng dẫn việc áp dụng các Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Giấy phép và thuộc diện quản lý chuyên ngành khi Luật Quản lý ngoại thương có hiệu lực, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trong thời gian Chính phủ chưa ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013, yêu cầu Cục Hải quan TP. Hải Phòng căn cứ Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Giấy phép và thuộc diện quản lý chuyên ngành ban hành kèm theo Nghị định số 187/2013/NĐ-CP dẫn trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền thì báo cáo Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết, thực hiện./.

232/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện Luật Quản lý ngoại thương
15/01/2018
15/01/2018
Còn hiệu lực
Công văn
Tổng Cục Hải quan
Vũ Ngọc Anh