CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

    Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

    Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;

   Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan;

   Căn cứ Quyết định số 2481/QĐ-TCHQ ngày 21/8/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan;

   Xét đề nghị của Công ty cổ phần Đại lý Vận tải Safi tại công văn ngày 07/7/2020 về việc thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan;

   Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan đối với:

Ông (bà): Nguyễn Thị Kiều Thu; Mã số: 312203001 cấp ngày 05/3/2019;

Là nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan của Công ty cổ phần Đại lý Vận tải Safi;

Mã số thuế: 0301471330;

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ, phường Đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam;

Lý do thu hồi: Công ty cổ phần Đại lý Vận tải Safi chấm dứt hợp đồng lao động với bà Nguyễn Thị Kiều Thu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Đại lý Vận tải Safi, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan và Cục trưởng Cue Hải quan thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

1927/QÐ-TCHQ
Về việc thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan
20/07/2020
20/07/2020
Còn hiệu lực
Quyết định
Xuất khẩu thương mại,Nhập khẩu thương mại
Tổng Cục Hải quan
Âu Anh Tuấn