CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty TNHH Phân phối FPT.
(Đ/c: tòa nhà FPT Cầu Giấy, Duy Tân, Cầu Giấy, TP. Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 175/FDC-XNK ngày 22/3/2018 và công văn số 182/FDC-XNK ngày 28/3/2018 của Công ty TNHH Phân phối FPT về việc khai báo hải quan trong thời gian chuyển đổi tên doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về cách thức quản lý doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan dựa trên mã số thuế nên việc Công ty TNHH Phân phối FPT chỉ thay đổi tên công ty và giữ nguyên mã số thuế sẽ không ảnh hưởng tới việc khai hải quan điện tử. Do đó, Tổng cục Hải quan chấp thuận cho Công ty TNHH Phân phối FPT được sử dụng công văn thông báo chuyển đổi tên để hỗ trợ làm thủ tục đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Công ty trong thời gian 60 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi. Tuy nhiên, việc thực hiện thủ tục hải quan của Công ty phải đáp ứng quy định tại Điều 32 Luật Hải quan năm 2014.

Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục để chuyển đổi tên công ty (kể cả trước thời hạn 60 ngày), đề nghị Công ty TNHH Phân phối FPT có văn bản báo cáo Tổng cục Hải quan để cập nhật vào hệ thống, việc thực hiện thủ tục hải quan được thực hiện theo đúng các quy định pháp luật hiện hành.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Phân phối FPT biết, thực hiện./.

1841/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với việc đổi tên công ty
06/04/2018
06/04/2018
Còn hiệu lực
Công văn
Tổng Cục Hải quan
Vũ Ngọc Anh
STT Số hiệu Ngày ban hành từ ngày Tên văn bản
1
54/2014/QH13 23/06/2014 Luật Hải quan 2014