CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.
 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1615/HQHP-TXNK ngày 15/02/2017 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng báo cáo vướng mắc liên quan đến phân loại mặt hàng có tên khai báo là Kính trắng. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 11/2009/TT-BXD ngày 18/06/2009 của Bộ Xây dựng quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa kính xây dựng có khả năng gây mất an toàn và căn cứ kiểm tra chất lượng;

Tham khảo Chú giải chi tiết HS 2012 nhóm 70.05, 70.06;

Theo nội dung báo cáo và các tài liệu kèm theo tại công văn số 1615/HQHP-TXNK ngày 15/02/2017 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng;

1. Đối với mặt hàng có tên khai báo “Kính trắng nổi độ dày 5mm, (2200x1650) đã gia công cạnh, nhưng chưa làm khung hoặc lắp với các vật liệu khác”:

Theo nội dung mô tả, chú giải chi tiết nhóm 70.05, 70.06 và tiêu chuẩn kiểm tra chuyên ngành thì: Kết quả giám định số CF27/03.29.004 ngày 03/01/2017 của Công ty cổ phần giám định và khử trùng FCC mới nêu quy cách tấm kính, chưa có thông tin về chủng loại kính (kính nổi hay kính khác) và mức độ gia công để đạt được đặc tính của sản phẩm để có cơ sở áp dụng kiểm tra chất lượng theo quy định tại Thông tư số 11/2009/TT-BXD và phân loại hàng hóa.

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng làm rõ các thông tin về chủng loại kính và việc nhập khẩu mặt hàng đã gia công vát cạnh để làm ô cửa đẩy đã đạt được đặc tính của sản phẩm - sử dụng ngay theo mục đích đã thiết kế, không phải gia công thêm - theo nội dung nhóm và chú giải chi tiết nhóm 70.06, trên cơ sở đó áp dụng chính sách quản lý hàng hóa và phân loại hàng hóa đúng quy định.

2. Đối với mặt hàng có tên khai báo “Kính trắng dạng tấm, không có lớp phản chiếu và hấp thụ, kích thước (2440x1830x10)mm, không có cốt thép với các cạnh đã được gia công mài nhẵn”:

Theo nội dung mô tả và chú giải chi tiết nhóm 70.06 thì: Kết quả giám định số 17C02HQ00514-01 ngày 18/01/2017 của Vinacontrol Hải Phòng chưa thể hiện mức độ gia công để đạt được đặc tính của sản phẩm.

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng làm rõ thông tin về việc nhập khẩu mặt hàng có các cạnh đã gia công mài nhẵn đã đạt được đặc tính của sản phẩm - sử dụng ngay theo mục đích đã thiết kế, không phải gia công thêm - theo nội dung nhóm và chú giải chi tiết nhóm 70.06, trên cơ sở đó phân loại hàng hóa đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.

1565/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng Kính trắng
13/03/2017
13/03/2017
Còn hiệu lực
Công văn
Tổng Cục Hải quan
Nguyễn Dương Thái