CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

    Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

    Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;

   Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan;

   Căn cứ Quyết định số 1536/QĐ-TCHQ ngày 03/6/2015 của Tổng cục trưởng Tống cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan;

   Xét đề nghị thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan tại công văn ngày 23/4/2020 của Công ty TNHH MTV Tiếp vận và Phân phối Phương Đông;

   Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan đối với:

    -  Phạm Nam Anh; Sinh ngày: 31/8/1990; Mã số: 341537498.

    -  Phạm Tuấn Hưng; Sinh ngày: 16/8/1992; Mã số: 281028203.

    -   Trần Thiết Cường; Sinh ngày: 31/3/1965; Mã số: 024951960.

    -   Nguyễn Thị Kim Thoa; Sinh ngày: 05/4/1991; Mã số: 245398930.

Là nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan của Công ty TNHH MTV Tiếp vận và Phân phối Phương Đông;

Mã số thuế: 0305104282;

Địa chỉ: C24, đường D5B, phường Phú Mỹ, quận 7, TP. Hồ Chí Minh;

Lý do thu hồi: Công ty đã chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) đại diện theo pháp luật của Công Công ty TNHH MTV Tiếp vận và Phân phối Phương Đông, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan và Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

1382/QÐ-TCHQ
Về việc thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan
13/05/2020
13/05/2020
Còn hiệu lực
Quyết định
Xuất khẩu thương mại,Nhập khẩu thương mại
Tổng Cục Hải quan
Âu Anh Tuấn