CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

    Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

    Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;

   Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan;

   Căn cứ Quyết định số 2409/QĐ-TCHQ ngày 29/07/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan;

   Kết quả kiểm tra điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với Công ty Cổ phần Tiếp vận Quốc tế Rồng Xanh;

   Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan đối với các ông/bà:

Nguyễn Bá Thắng, mã số: 290918041 cấp ngày 29/07/2019;

Nguyễn Thị Minh Trang, mã số: 211872569 cấp ngày 29/07/2019.

Là nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan Công ty cổ phần Tiếp vận Quốc tế Rồng Xanh;

Mã số thuế: 0310306245;

Địa chỉ: 222/8B Bùi Đình Túy, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh;

Lý do thu hồi: Mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan của các ông/bà có tên trên đã hết hạn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tiếp vận Quốc tế Rồng Xanh, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan và Cục trưởng Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

1379/QÐ-TCHQ
Về việc thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan - Công ty Cổ phần Tiếp vận Quốc tế Rồng Xanh
13/05/2020
13/05/2020
Còn hiệu lực
Quyết định
Xuất khẩu thương mại,Nhập khẩu thương mại
Tổng Cục Hải quan
Âu Anh Tuấn