CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Theo phản ánh của Công ty CP tập đoàn Hòa Phát thì một số Doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng phôi thép không hợp kim ở dạng bán thành phẩm, có mặt cắt ngang hình vuông, hàm lượng carbon dưới 0,25% tính theo trọng lượng không kê khai theo mã số 7207.11.00 mà kê khai theo mã số 7207.19.00 do có cách hiểu rằng phân nhóm 7207.11.00 “Mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả hình vuông), có chiều rộng nhỏ hơn hai lần chiều dày” chỉ áp dụng đối với phôi thép có mặt cắt ngang hình chữ nhật mà không áp dụng đối với phôi thép có mặt cắt ngang hình vuông. Theo kết quả tra cứu trên hệ thống cơ sở dữ liệu về phân loại hàng hóa MHS tại Tổng cục Hải quan thì có tình trạng khai báo mặt hàng thép không hợp kim ở dạng bán thành phẩm, có mặt cắt ngang hình vuông nêu trên theo mã số 7207.19.00 như phản ánh của Doanh nghiệp.

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011, Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính thì phân nhóm 7207.11.00 “Mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả hình vuông), có chiều rộng nhỏ hơn hai lần chiều dày” bao gồm mặt hàng thép không hợp kim ở dạng bán thành phẩm, có chiều rộng nhỏ hơn hai lần chiều dày, hàm lượng carbon dưới 0,25% tính theo trọng lượng, có mặt cắt ngang hình hình chữ nhật và có mặt cắt ngang hình vuông.

Do đó, để thực hiện đúng quy định về phân loại hàng hóa và xác định mức thuế, Tổng cục Hải quan đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục kiểm tra, rà soát, hướng dẫn người khai hải quan khai báo mặt hàng thép không hợp kim ở dạng bán thành phẩm, có mặt cắt ngang hình hình vuông, có chiều rộng nhỏ hơn hai lần chiều dày, hàm lượng carbon dưới 0,25% tính theo trọng lượng theo đúng mã số 7207.11.00 tại Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

13734/TCHQ-TXNK
Công văn số 13734/TCHQ-TXNK V/v thép không hợp kim
12/11/2014
12/11/2014
Còn hiệu lực
Công văn
Tổng Cục Hải quan
Nguyễn Dương Thái