CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh Su Mi.
(18H Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 03/SM-CV ngày 06/12/2017 và công văn số 05/SM-CV ngày 09/01/2017 của Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh Su Mi (Công ty) đề nghị xác định mã số mặt hàng “Máy điều hòa không khí - âm trần nối ống gió”. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Phản ánh của Công ty về việc Biểu thuế 2017 không rõ ràng, không cụ thể và đề nghị Tổng cục Hải quan có văn bản hướng dẫn, định danh cho các mặt hàng cụ thể:

Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-CTN ngày 06/3/1998 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc Việt Nam tham gia Công ước quốc tế về Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa của Tổ chức Hải quan thế giới (Công ước HS); Căn cứ Nghị định số 78/NQ-CP ngày 22/11/2012 của Chính phủ về việc thực hiện nghị định thư quy định việc thực hiện Danh mục thuế quan hài hòa ASEAN (AHTN);

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm;

Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Các Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi; Biểu thuế nhập khấu ưu đãi đặc biệt... được xây dựng trên cơ sở Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Trong đó, Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam được xây dựng tuân thủ hoàn toàn Danh mục HS của Tổ chức Hải quan thế giới (ở cấp độ 6 số) và Danh mục AHTN (ở cấp độ 8 số). Vì vậy, không phải tất cả các mặt hàng đều được định danh cụ thể trong các Biểu thuế. Trên thực tế, hàng hóa rất đa dạng, phong phú và nhiều chủng loại. Do vậy, để xác định mã số hàng hóa phải căn cứ vào các quy định về phân loại hàng hóa hiện hành.

2. Về việc xác định mã số HS cho mặt hàng “Máy điều hòa không khí - âm trần nối ống gió”:

Căn cứ khoản 2 Điều 16 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan thì: “Việc phân loại hàng hóa căn cứ vào hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin về thành phần, tính chất lý hóa, tính năng, công dụng của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”. 

Do hồ sơ của Công ty cung cấp gồm tài liệu kỹ thuật của nhiều mặt hàng với ký, mã hiệu khác nhau, gồm cả loại 1 chiều và 2 chiều, không có thông tin cụ thể cho từng mặt hàng vướng mắc nên Tổng cục Hải quan không có cơ sở để trả lời cụ thể.

Đề nghị Công ty căn cứ thực tế hàng hóa nhập khẩu, hồ sơ tài liệu kỹ thuật của mặt hàng và đối chiếu với các quy định nêu trên để xác định mã số phù hợp. Công ty có thể tham khảo các văn bản này tại website của Bộ Tài chính (www.mof.gov.vn) hoặc tại website của Tổng cục Hải quan (www.customs.gov.vn).

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh Su Mi biết và thực hiện./.

1300/TCHQ-TXNK
V/v phân loại hàng hóa mặt hàng “Máy điều hòa không khí - âm trần nối ống gió”
13/03/2018
13/03/2018
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Trịnh Mạc Linh