CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty CP Đầu tư Phát triển Vạn Sanh.
(Địa chỉ: 616 Quốc lộ 1A, KP 5, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TP. HCM)

 

Trả lời công văn số 26/XNK.VS.2016 ngày 27/4/2016 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Vạn Sanh về việc đề nghị hướng dẫn “mã số và tiêu chí xuất xứ của mặt hàng Dầu bắp (ngô) tinh luyện”, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

1. Hướng dẫn việc phân loại, áp mã số hàng hóa:

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ; Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015; Thông tư 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.

Căn cứ nội dung của Nhóm 15.15 “Chất béo và dầu thực vật không bay hơi khác (kể cả dầu jojoba) và các phần phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hóa học.”;

Tham khảo chú giải HS chi tiết nhóm 15.15 “Dầu hạt ngô, thu được từ nhân của hạt ngô hoặc ngô Ấn Độ. Dầu thô dùng nhiều trong ứng dụng công nghiệp như sản xuất xà phòng, chất bôi trơn, chất hoàn tất da (dressing leather)... Dầu tinh chế này ăn được và được dùng nấu ăn, làm bánh và trộn với các loại dầu khác v.v... dầu ngô là loại dầu bán - mau khô”.

Trên cơ sở thông tin của doanh nghiệp cung cấp.

Mặt hàng: “Dầu bắp (ngô) tinh luyện” có mã số phù hợp là: 1515.29.99, Thuế suất thuế nhập khẩu là: 30%

2. Hướng dẫn thủ tục xác định trước mã số:

Ngoài ra để thuận tiện cho việc nhập khẩu đối với các đơn hàng nhập khẩu tiếp theo, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn Công ty về thực hiện thủ tục xác định trước mã số như sau:

- Thủ tục và điều kiện xác định trước mã số quy định tại Điều 23, Điều 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ.

- Hồ sơ xác định trước quy định tại Điều 7 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

3. Về tiêu chí xuất xứ của hàng hóa tại ô số 8 là “CTSH”:

Để được hưởng thuế ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định ATIGA, hàng hóa thuộc phân nhóm 1515.29 phải đáp ứng tiêu chí xuất xứ theo quy định tại Phụ lục 1 (Quy tắc cụ thể mặt hàng) ban hành kèm theo Thông tư số 42/2014/TT-BCT ngày 18/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2010/TT-BCT, cụ thể là “RVC(40) hoặc CC hoặc không yêu cầu thay đổi mã số hàng hóa với điều kiện hàng hóa được sản xuất bằng phương pháp tinh chế”.

Trong trường hợp cần thiết Công ty liên hệ với cơ quan Hải quan nơi mở tờ khai để được hướng dẫn giải quyết.

Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh trả lời để Công ty được biết./.

1289/HQHCM-TXNK
V/v hướng dẫn mã số mặt hàng Dầu bắp (ngô) tinh luyện
25/05/2016
25/05/2016
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Cục Hải quan Tp.HCM
Hoàng Thị Xuân Hoa