CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

 

Thời gian vừa qua, Tổng cục Hải quan nhận được một số phản ánh vướng mắc về phân loại và xử lý thuế đối với mặt hàng khai báo là thực phẩm chức năng dạng xirô. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11, Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính;

Tham khảo chú giải chi tiết HS 2012, HS 2017;

1. Về phân loại

1.1. Về mặt hàng xirô đường:

Tham khảo chú giải chi tiết HS 2012, HS 2017 nhóm 22.02:

“Nhóm này không bao gồm:

... (b) Xirô đường thuộc nhóm 17.02 và xirô đường có thêm hương liệu thuộc nhóm 21.06”

Tham khảo chú giải chi tiết HS 2012, HS 2017 nhóm 17.02 thì:

“Xirô đường gồm các loại xirô của tất cả các loại đường (kể cả xirô lactoza cũng như các dung dịch chứa nước trừ dung dịch chứa nước của đường tinh khiết về mặt hóa học thuộc nhóm 29.40), với điều kiện chưa pha hương liệu hoặc chất màu”

Theo đó:

- Trường hợp mặt hàng xác định là xirô đường thuộc nhóm 17.02.

- Trường hợp mặt hàng xác định là xirô đường có thêm hương liệu thuộc nhóm 21.06.

1.2. Mặt hàng có tên khai báo “thực phẩm chức năng dạng xirô”:

Trường hợp mặt hàng xác định không phải là xirô đường hay xirô đường có thêm hương liệu nêu trên và thỏa mãn là “thực phẩm bổ sung/thực phẩm bảo vệ sức khỏe/thực phẩm chức năng gồm nhiều thành phần (ví dụ: nước, chiết xuất thực vật, đường, vitamin,...) dạng lỏng, đóng gói sẵn sàng để uống luôn (không phụ thuộc vào liều lượng dùng), không phải pha loãng thêm, không chứa cồn hoặc chứa cồn có nồng độ không quá 0,5% tính theo thể tích” thì thuộc nhóm 22.02, mã số 2202.90.30 như hướng dẫn tại công văn số 7183/TCHQ-TXNK ngày 02/11/2017 của Tổng cục Hải quan.

2. Về xử lý thuế:

Đối với các mặt hàng là “thực phẩm bổ sung/thực phẩm bảo vệ sức khỏe/thực phẩm chức năng gồm nhiều thành phần (ví dụ: nước, chiết xuất thực vật, đường, vitamin,...) dạng lỏng, đóng gói sẵn sàng để uống luôn (không phụ thuộc vào liều lượng dùng), không phải pha loãng thêm, không chứa cồn hoặc chứa cồn có nồng độ không quá 0,5% tính theo thể tích” giai đoạn trước ngày 02/11/2017 (ngày công văn hướng dẫn số 7183/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan):

- Trường hợp các lô hàng nhập khẩu doanh nghiệp tự khai, tự xác định số thuế phải nộp (không có văn bản hướng dẫn của cơ quan Hải quan), doanh nghiệp khai chưa đúng mã số 2202.90.30 thì căn cứ hồ sơ hải quan, thực tế hàng hóa nhập khẩu đối chiếu với hướng dẫn phân loại tại công văn số 7183/TCHQ- TXNK ngày 02/11/2017 để thực hiện phân loại, áp dụng mức thuế và xử lý thuế theo quy định.

- Trường hợp mặt hàng cụ thể mà Bộ Tài chính, cơ quan Hải quan đã có văn bản hướng dẫn thì căn cứ thời điểm có hiệu lực và hướng dẫn của các văn bản này để thực hiện phân loại, áp dụng mức thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

1140/TCHQ-TXNK
V/v phân loại và xử lý thuế mặt hàng Thực phẩm chức năng dạng lỏng
05/03/2018
05/03/2018
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Nguyễn Dương Thái