CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị.

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1532/HQQT-STQ ngày 02/11/2017 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị về việc xác định mã số mặt hàng bàn là hơi không dùng điện. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Căn cứ Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Tham khảo Chú giải chi tiết HS 2012;

Trên cơ sở công văn 1532/HQQT-STQ ngày 02/11/2017 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị và các tài liệu kèm theo thì mặt hàng là bàn là hơi không dùng điện (all steam iron), hiệu Naomoto HSL-620, dùng để là/ép (ironing/pressing) các sản phẩm dệt may, là loại sử dụng trong công nghiệp, sử dụng hơi nước từ hệ thống nồi hơi công nghiệp (steam-boiler). Mặt hàng phù hợp thuộc nhóm 84.51 “Các loại máy (trừ máy thuộc nhóm 84.50) dùng để giặt, làm sạch, vắt, sấy, là hơi, ép (kể cả ép mếch), tẩy trắng, nhuộm, hồ bóng, hoàn tất, tráng phủ hoặc ngâm tẩm sợi, vải dệt hoặc hàng dệt đã hoàn thiện và các máy dùng để phết hồ lên lớp vải đế hoặc lớp vải nền khác, dùng trong sản xuất hàng trải sàn như vải sơn lót sàn; máy để quấn, tở (xả), gấp, cắt hoặc cắt hình răng cưa vải dệt”, phân nhóm 8451.30 “- Máy là và là hơi ép (kể cả ép mếch)”, mã số 8451.30.90 “- - Loại khác”.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị biết và thực hiện./.

8472/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng Bàn là hơi không dùng điện
27/12/2017
27/12/2017
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Trịnh Mạc Linh